MINTAQAVIY MIQYOSDA BANKLARNING KAPITALLASHUV DARAJASINI OSHIRISH YO`LLARI

Mualliflar

  • Matluba Mirzayeva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp34-37

Annotasiya

Ushbu maqolada tijorat banklarining kapitallashuv darajasini oshirish va moliyaviy barqarorligini mustahkamlashning dolzarb masalalari keltirilgan. Bundan tashqari respublikamiz tijorat banklarining kapitali miqdori va dinamikasi, ustav kapitalining o`z mablag`laridagi ulushi hamda ularning kapitallashuv darajasini tavsiflovchi ko`rsatkichlar holati tahlil qilingan va xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar:

tijorat banklari kapitallashuv darajasi resurs baza kapital moliyaviy barqarorlik

Bibliografik manbalar

Abdullayeva Sh. Omonov A. (2006) “Tijorat banklarining kapitali va uni boshqarish” Monografiya –T.: “Iqtisod-moliya”. B-110.

Bakhtiyarovich, K.R. (2020). Analysis of Financial Performance of Private Banks in Uzbekistan. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (05).

Egamova M.E. (2019) Tijorat banklari kapitallashuv darajasini oshirishda daromadning roli. Iqtisodiyot bo`yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy). Dis. avtoreferati. – T.: TMI,. – 28 b.

Farmon (2020) O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020-2025 yillarga mo`ljallangan O`zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to`g`risida”gi PF-5992-sonli farmoni, 2020 yil 12 may.

Kurbanov R.B., Khudoyberganova Z.Z. (2018) Matters of the increasement of private banks capitalization level. // Ekonomika i biznes: teoriya i praktika.. №. 6. S. 103-105.

Kurbanov, R.B. (2021). Improving the organization of the resource base of private banks of the republic of Uzbekistan. SAARJ Journal on Banking & Insurance Research, 10(5), 41-45.

Shodmonov I.S. (2021). ”Bankning kredit siyosatini takomillashtirish”. "Экономика и социум" №10(89). 268-b.

Xo`jayorov Hayot Baxtiyorovich. (2022) “Tijorat banklarida kreditlash xizmatlari samaradorligini oshirishning mohiyati va iqtisodiy ahamiyati”. Banklar va moliya bozori / banki i finansovыe rinki., 5(153). 33-b.

Климов А.С. (2008) Капитализация коммерческих банков: мировая практика и ее использование российскими банковскими структурами: диссертация. кандидата экономических наук: Москва,.- 180 с.

Курбанов, Р. (2022). Банклар капиталлашув даражасини оширишнинг долзарб масалалари. Экономика и образование, 23(4), 96-101.

Қодиров , А. and Маъмуров , Б. (2023) “РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ХУДУДИЙ ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ АСОСИЙ ОМИЛЛАРИ”, "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami, pp. 358–360.

Домакур, О. В., & Мамуров, Б. Х. (2022). ГЛУБИННОЕ ИНТЕРВЬЮ КАК ОСНОВА МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. In Бизнес. Образование. Экономика (pp. 257-260).

Лаврушин О.И. (2016) Банковское дело. Москва, «Финансы и Статистика», с 648

Масленченков Ю.С. (1996) Финансовый менежмент в коммерческом банке. Москва, «Перспектива» С-255

Усоскин В.М. (1994) Современный коммерческий банк: Управление и операции. –М.: “Вазар-Ферро”, C.92.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Mirzayeva, M. (2023). MINTAQAVIY MIQYOSDA BANKLARNING KAPITALLASHUV DARAJASINI OSHIRISH YO`LLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(4), 34–37. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp34-37