ZIYORAT TURIZMINING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: ASOSIY KO'RSATKICHLAR VA JORIY KO'RSATKICHLAR

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp560-569

Annotasiya

Ziyorat turizmi O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Maqolada O'zbekistonda ziyorat turizmining asosiy ko'rsatkichlari va rivojlanish tendentsiyalari, shuningdek, uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari muhokama qilinadi. Tadqiqotning maqsadi ziyorat turizmining O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotidagi rolini aniqlash, turizmning ushbu yo'nalishi rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari va tendensiyalarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot g'oyalari shundan iboratki, ziyorat turizmi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish, ish o'rinlari yaratish va aholi turmush darajasini oshirish uchun katta salohiyatga ega.
Tadqiqot O'zbekistonda ziyorat turizmi haqidagi nazariy bilimlarni rivojlantirishga hissa qo'shmoqda. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundan iboratki, uning natijalaridan O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, shuningdek, turizmning ushbu yo'nalishini boshqarish samaradorligini oshirish uchun foydalanish mumkin.
Tadqiqotning uslubiy bazasi iqtisodiy va sotsiologik yondashuvlardir. Tadqiqotda statistik ma'lumotlarni tahlil qilish, shu jumladan korrelyatsiya-regressiya tahlili kabi usullardan foydalanilgan; rasmiy huquqiy hujjatlar va ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, umumlashtirish, bashorat qilish. Tadqiqot natijasida quyidagi asosiy natijalar olingan: 2022 yilda mamlakatga 313,9 mingga yaqin ziyoratchilar tashrif buyurdi, bu xalqaro sayyohlar umumiy sonining taxminan 6 foizini tashkil etadi. 2022 yilda ziyorat turizmidan tushgan daromad 125,6 mln dollarni tashkil etdi, bu O'zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsulotining 1,52 foizini tashkil etadi. 2024-yilda O'zbekiston Respublikasiga kirish turpining 7 million kishiga yetishi prognoziga ko'ra, ziyoratchi sayyohlar soni 420 ming kishini tashkil etadi. 2024-yilda ziyorat turizmidan tushgan daromad 168 mln dollarni tashkil etadi, turizmdan tushgan umumiy daromad esa 2,8 mlrd dollarni tashkil etadi. Tadqiqot natijalaridan O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, shuningdek, turizmning ushbu yo'nalishini boshqarish samaradorligini oshirish uchun quyidagicha foydalanish mumkin: ziyorat turizmi sohasidagi faoliyatni tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish uchun foydalanish; ziyorat turizmi uchun infratuzilmani rivojlantirish; tashqi bozorlarda ziyorat turizmini rivojlantirish.

Kalit so‘zlar:

haj ziyorat turizmi O'zbekiston turpotok YaIM

Bibliografik manbalar

Bakirova O. (2022) General features of pilgrim and extreme tourism //Uzbek Scholar Journal Volume. – № 08. – P. 7-11.

Hassan T., Carvache-Franco M., Carvache-Franco O., Carvache-Franco W. (2023) Sociodemographic relationships of motivations, satisfaction, and loyalty in religious tourism: A study of the pilgrimage to the city Mecca// PLoS One. – №18 (3). doi: 10.1371/journal.pone.0283720

Juraturgunov H., Raimkulov M. (2023) Young-joo A., Eunice M. K. World Heritage Site Tourism and Destination Loyalty along the Silk Road: A Study of U.S. Travelers in Uzbekistan //Sustainability. – № 15(13) – https://doi.org/10.3390/su151310337

Kim P., Shirin M., Nargiza J. (2020) Inbound tourism in uzbekistan: demand analysis and forecasting//August. – №5(1). – P. 1-9 http://dx.doi.org/10.20522/APJBR.2020.5.1.1

Mamirovich, Z. Z. & qizi, K. S. Q. (2022). The Problems and Prospects of Tourism Development in Uzbekistan. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 17, 82–87. Retrieved from https://economics.academicjournal.io/index.php/economics/article/view/501

Najmiddinov S.N., Kuzibaev D.R. (2023) Tourism brand in the development of tourism management//World Bulletin of Social Sciences (WBSS). – 2023. – Vol. 20. – P. 26-29

Navruz-zoda Zebiniso (2020) Evaluation of Holy Places of the Regions for the Development of Pilgrimage Tourism. IJLER 6 (0). doi: 10.21070/ijler.2020.V6.493

Navruz-zoda Zebiniso (2020) Evaluation of Holy Places of the Regions for the Development of Pilgrimage Tourism. IJLER 6 (0). doi: 10.21070/ijler.2020.V6.493.

Navruz-Zoda, Bakhtiyor and Navruz-Zoda, Zebiniso (2016) "The Destination Marketing Development of Religious Tourism in Uzbekistan," International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage: Vol. 4: Iss. 7, Article 3. doi:https://doi.org/10.21427/D7G01X Available at: https://arrow.tudublin.ie/ijrtp/vol4/iss7/3

Navruz-Zoda, Bakhtiyor Negmatovich; Ibragimov, Nutfillo; and Rakhmanov, Akmal (2019) "Perspectives on the Improvement of Uzbekistan as a Destination for Multi-Confessional Self-Organised Pilgrims," International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage: Vol. 7: Iss. 4, Article 11. doi:https://doi.org/10.21427/ba9h-bn89 Available at: https://arrow.tudublin.ie/ijrtp/vol7/iss4/11

Qaumy F., Sobirov B. (2022) Historical and Cultural Tourism in Uzbekistan and Peculiarities of Pilgrimage Tourism in Uzbekistan//International Journal of Teaching, Learning and Education (IJTLE). –Vol-1. –Issue-3. – P.1-3.

Schmitz A. (2023) Religious Policy in Uzbekistan//Between Liberalisation, State Ideology and Islamisation. – №8. – 31 p. doi:10.18449/2023RP08

Tourism doing business investing in [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2023-10/uzbekistan-final-report-october23.pdf?VersionId=eYs954.8rom5hTdY_nR6YADqAaz0rLcR

Turaev, K., Fedorko, V., Kurbanov, S., Turaeva, Z., & Oteuliev, M. (2023). Opportunities for the development of cross-border pilgrimage tourism in Central Asia. GeoJournal of Tourism and Geosites, 48(2spl), 774–781. https://doi.org/10.30892/gtg.482spl11-1077.

Рахимова Д. (2023). Актуальные направления развития паломнического туризма в Узбекистане //TATUFF-EPAI. – 2023. – С.44-45//Engineering Problems and Innovations. извлечено от https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/102

Таджибаев Ш.М. (2020) Особенности паломнического туризма в Узбекистане//Достижения науки и образования. – № 8 (62). – С. 41-43.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Mustayeva, S. (2024). ZIYORAT TURIZMINING O’ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA’SIRI: ASOSIY KO’RSATKICHLAR VA JORIY KO’RSATKICHLAR. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(5), 560–569. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp560-569