O‘ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Mualliflar

  • Xonzoda Shamsitdinova
    Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotasiya

Ushbu maqolada moliya bozorining ilmiy- nazariy jihatlari tadqiq qilingan, hamda, fond bozori instrumentlari dinamikasi tadqiq qilingan. Shuningdek, Respublika fond birjasi indeksining bir qancha omillar tufayli o’zgarishi tahlil qilingan. O’zbekiston fond bozorida aksiyadorlik jamiyati aksiyalarining bozor qiymatiga salbiy ta’sir qiluvchi muammolar aniqlangan va ularni bartaraf etish yuzasidan tegishli taklif va xulosalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

fond bozori qimmatli qog’ozlar kapital aksiyalar obligatsiya moliyaviy instrumentlar

Bibliografik manbalar

Southeast Asian countries. International Review of Financial Analysis journal. - Volume 35, October, Pages 249-260

Edwin G. Dolan, Coin D.Campbeli, Rosemary G. Campbell. (1988) Money, banking and monetary policy. C. “Harcourt School”, P. 15. Elmirzayev S. va boshqalar (2019), Moliya bozori: Darslik; – T.: “Iqtisod-moliya”, 7-b. Frederick S. Mishkin, Kent Matthews and Massimo Giuliodori (2012) The economics of money, banking and financial markets. UK. Pearson, 2013. P.3.; Frederic S. Mishkin, Stanley G.Eakins. Financial markets and institutions. USA. Prentice Hall,. P.2.

Irvan Trinugroxo , Siong Huk , Veng Chang Li, Jamol Wiwoho , Bruno S. Sergi. (2021) Effect of financial development on innovation: Roles of market institutions. Economic Modelling journal.- Volume 103, October, 105598

Бурханов А.У., Худойкулов Х.Х. (2021) “Молия бозори ва инвесцициялар дарслик”. –Т. Маънавият, 11-б.

Чернова В.Э. (2015) Финансовые рынки: учебное пособие/СПбГТУРП. – СПб.: 73 с.

Шохаъзамий Ш.Ш. (2012) Молия бозори ва кимматли когозлар. Дарслик. -Т.: ТФИ, 265- б.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Shamsitdinova, X. (2023). O‘ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(1), 70–75. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/13