IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJI INVESTITSIYALARNI KICHIK SANOAT ZONALARIGA YO‘NALTIRISH IMKONIYATLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp338-351

Annotasiya

Jahon iqtisodiyoti taraqqiyotining hozirgi bosqichida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror holda rivojlantirishga yordam beruvchi iqtisodiy siyosat xususiyatlarini ishlab chiqish va ularni real hayotga tubdan tatbiq etish kun sayin muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Iqtisodiyot tarmoq va sohalariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini oshirish, sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishga ilg‘or xorijiy texnika va texnologiyalarni joriy etish ko‘p jihatdan maxsus iqtisodiy hududlar, shu jumladan kichik sanoat zonalarini tashkil qilish bilan uzviy bog‘liq. Shundan kelib chiqqan holda, tanlangan tadqiqot mavzusi bugungi kun uchun dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar:

investitsiya investitsion siyosat, tuzilmaviy siyosat sanoatlashtirish modernizatsiya xorijiy investitsiya maxsus iqtisodiy hudud sanoat zonasi kichik sanoat zonasi yoshlar sanoat zonasi

Bibliografik manbalar

Abduvoxidov A., Kamilova S. (2024) RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YOSHLAR BANDLIGI VA MUNOSIB MEHNATNING KONTSEPTUAL ASOSLARI //Iqtisodiyot va taʼlim. – Т. 25. – №. 2. – С. 73-82.

Agarwal A. (2007) Impact of SEZ on Employment, Powerty and Human Development. Worning paper. 194. CRIER, May.

Athukorala P., Tien T. Q. (2010) Foreign direct investment in industrial transition: the experience of Vietnam //The Rise of Asia. – Routledge, – С. 229-251.

Farmon (2023) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-58-sonli “O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g’risidagi Farmoni

Millberg W., Amengual M. (2008) Economic Development and Working Conditions in Export Processing Zones: A Survey of Trends. ILO Office, Geneva, -68 p

Ning L., Wang F., Li J. (2016) Urban innovation, regional externalities of foreign direct investment and industrial agglomeration: Evidence from Chinese cities //Research Policy. – Т. 45. – №. 4. – С. 830-843.

Nizom (2020) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 9 martdagi 134-son bilan tasdiqlangan “Kichik sanoat zonalari to’g’risidagi Nizom”dan. https://lex.uz/docs/4758585

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 3-Toshkent xalqaro investitsion forumida so‘zlagan nutqi, www.uza.uz

Salimov B.T., Salimov B.B. (2020) “Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish”. – T.: Iqtisodiyot, – 135 b Saracoglu B.O. (2013) Selecting industrial investment locations in master plans of countries //European Journal of Industrial Engineering. – Т. 7. – №. 4. – С. 416-441.

Абдувохидов А. А. и др. (2022) САНОАТ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – Т. 2. – №. 5. – С. 40-45.

Абдувохидов А.А., Тошбоев Б.Б. (2021) Ҳудудда импорт ўрнини босиш сиёсатини амалга ошириш механизми //Журнал Инновации в Экономике. – Т. 4. – №. 10.

Арсланбеков С.М. (2023) КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ //Journal of new century innovations. – Т. 21. – №. 2. – С. 160-162.

Варнавский В.Г. (2015) Частно-государственное партнерство в промышленности России //Вестник Института экономики Российской академии наук. – №. 5. – С. 41-54.

Драгунова Е. В. (2004) Формирование стратегии развития малого промышленного предприятия: дис. – Новосибирск: [Новосиб. гос. техн. ун-т].

Маннапова Ш.Э. (2023) Кичик саноат зоналарида инвестицион самарадорликни оширишнинг синергетик модели аҳамияти //Science and Education. – Т. 4. – №. 2. – С. 1599-1606.

Маннапова Ш.Э. (2024) Ўзбекистон кичик саноат зоналарида инвестицион фаолликни ошириш йўналишлари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Т.: ТМИ.

Некрасова И.В., Свиридов О.Ю. (2017) Государственное финансирование индустриальных парков и технопарков как основной элемент промышленной политики России //Финансовые исследования. – №. 4 (57). – С. 110-121.

Рахмонқулова Н.О. (2023) КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИНГ ҲУДУДЛАР ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ //" Экономика и туризм" международный научно-инновационной журнал. – Т. 6. – №. 14.

Сакиева О.Б. (2023) КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ МОНИТОРИНГИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА УЛАРНИ БАҲОЛАШ КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ //Gospodarka i Innowacje. – Т. 35. – С. 608-614.

Смольянинова Т.Ю. (2015) Индустриалные парки в региональной экономике: механизм создания, преспективы развития. Автореферат диссертaции. – Воронеж.

Хамрақулов Ихтиёр Бахтиёрович (2024) КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ СТРАТЕГИК ИМКОНИЯТЛАРИ // CARJIS. 2022. №Special Issue 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kichik-sanoat-zonalari-investitsion-faolligini-oshirishning-strategik imkoniyatlari (дата обращения: 21.05.2024).

Юлдашев Р. (2017) Кичик саноат зоналари иқтисодий тараққиёт ва халқ турмуш фаровонлигининг муҳим воситасидир. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 4, август.

Явмутов Д. Ш., Ракҳманқулова Н. О. (2021) Бухоро Вилоятида Кичик Саноат Зоналарининг Ривожланиши //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – Т. 1. – №. 2. – С. 10-13.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xalimjonov, D. (2024). IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJI INVESTITSIYALARNI KICHIK SANOAT ZONALARIGA YO‘NALTIRISH IMKONIYATLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(5), 338–351. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp338-351