QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING MAZMUNI VA MOHIYATI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp326-337

Annotasiya

Ilmiy maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarini rivojlantirish mexanizmining mazmuni va mohiyati ko ‘rsatib berilgan. Jumladan, elementlarini integrasiyasini ta’minlash tashkiliy tuzilmalarda va korxona raqobatbardoshligini ko‘tarish; samarali ishlab chiqarishni tashkil etish maqsadida o‘z-o‘zini boshqarish va elementlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqani ta’minlash; innovasion tavakkalchilik asosida ishlab chiqarish omillarini doimiy kombinasiyasini yaratish uchun barqaror turtki berish; korxona ichki va tashqi muhitini barqarorligini oshirish, shuningdek, korxonalar liberalligi va samarali rivojlanishini ta’minlash asoslangan

Kalit so‘zlar:

ishlab chiqarish, korxona mahsuloti iqtisodiy samaradorlik boshqaruv samaradorligi qurilish materiallari tashkiliy mexanizm iqtisodiy mexanizm xarajat, narx sanoat, rentabellik, boshqaruv elementlari

Bibliografik manbalar

Ibragimov I.U. (2019) Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Namangan viloyati misolida). Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent -, 33 b.

Kasimov I.I. (2017) “Arzon zamonaviy qurilish ashyolari” T.: “Choʻlpon” NMIU.

Morozova O.A. (2013) Qurilish tashkilotining intellektual salohiyatini qurilish mahsuloti sifatini ta’minlash asosi sifatida baholash Fan: Internet-jurnali. № 5 (18). 138-bet.

O'lmasov A., Vaxabov A.B., (2006) Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. Т.: "Sharq", 275 bet.

Qaror (2019) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 maydagi PQ- 4335 sonli “Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.

Saidov M.S. (2021) Challenges and solutions of formation of competitive environment in regulation of natural monopolies // International Journal of Advanced Research in IT and Engineering. Vol. 10 | No. 11 | Nov. https://garph.co.uk/IJARIE/Nov2021/G-6.pdf Saidov M.S. (2022) WAYS TO ENSURE ENERGY SECURITY IN UZBEKISTAN // Middle European Scientific Bulletin, VOLUME 21 Feb. https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1062/977

Saidov M.S. (2023) Renewable Energy Sources and Ways of their Implementation in the Republic of Uzbekistan // INTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Vol. 5 No. 1 | January. https://journals.researchparks.org/index.php/IJEFSD/article/view/3879/3668

Saidov M.S., Hasanov A.A. (2023) Institutional Characteristics of the Regulation of Natural Monopoly Fields // International Journal ofBusiness Diplomacy and Economy. Volume 2| No 3| March. https://inter-publishing.com/index.php/ijbde/article/view/1333/1141

Souza, F P and Formoso, C T (1993). Levantamento de Estratégias de Produção e Aspectos de Modernização em Empresas de Construção de Edificações. Porto Alegre, 8-9 junho 1993, Anais

Градов А.П. (2005) Национальная экономика – 2-е издание. Уч. пособие, СПб.: Питер,. - 240 с. ил. - (Серия «Учебное пособие»).

Жуков В.А. (2005) Методы управления резултативностъю рынка строителъных материалов на уровне региона. Дисс.кан.эко.наук. Волгоград. Райзберг Б. А. , Туляков А. В. (2016) 12. Стратегическое планирование и управление социально-экономическими объектами/ Б. А. Райзберг, А. В. Туляков/ред. Полиевктова Е. В. - М.: Экономика, - 223 с. - ISBN 978-5-282-03447-9.

Рафаелъ И.С. (2010) “Управление ассортиментным предложением предприятия на основе маркетингового подхода” Автореферат кан.экон.наук Оренбург. - 10-с

Солдатенко Л.В., Шаталова Т.И. (2009) курс лекций по дисциплине «Экономика отрасли» учебное пособие Оренбург: ГОУ ОГУ, - 192 с.

Фармон (2021) Ўзбекистон республикаси Президентининг «Ҳудудларнинг саноат салоҳиятини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 09.06.2021 йилдаги ПФ-6244 –сонли Фармони. https://lex.uz/docs/5449564

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Uzakova, U. (2024). QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING MAZMUNI VA MOHIYATI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(5), 326–337. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp326-337