FISKAL SIYOSAT VA RAQAMLASHTIRISHNING NAZARIY-USLUSBIY ASOSLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp228-233

Annotasiya

Dunyoning koʻplab rivojlangan mamlakatlari iqtisodiyotni tartibga solishda fiskal va monetar siyosatdan foydalanishadi. Hozirgi kunda har bir soha va tarmoqlarda raqam-lashtirish tendensiyasi rivojlanib bormoqda va bu holat soha va tarmoqlarning takomillashishiga hamda samaradorligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Maqolada iqtisodiyotning asosiy richaglaridan biri bo‘lgan fiskal siyosat va uning turlari hamda vositalari haqida ma’lumotlar keltirilgan bo‘lib, mamlakatlar nima sababdan fiskal siyosatdan foydalanishlari yoritilgan. Shuningdek, fiskal tizimni raqamlashtirishning ahamiyati haqida fikr-mulohazalar keltirilgan

Kalit so‘zlar:

fiskal siyosat diskret va nodiskret fiskal siyosat raqamlashtirish soliqlar davlat xarajatlari

Bibliografik manbalar

Adam Augustyn (2023) Fiskal siyosat, Britannica ensiklopediyasi, 17-may.

Asqarova M.T., Choriyev F.I. (2022) Fiskal siyosat. (O‘quv qo‘llanma). -Т.:"Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi".

Campbell, D. F., & Hanschitz, G. (2018). Digitalization of tax: epistemic tax policy. Handbook of Cyber-Development, Elias G.Carayannis, David FJ Campbell, and Marios Panagiotis Efthymiopoulos, eds. Cham, Switzerland: Springer International.

Casey, P., & Castro, P. (2015). Electronic Fiscal Devices (EFDs) An Empirical Study of their Impact on Taxpayer Compliance and Administrative Efficiency. International Monetary Fund.

Isroilov B.I., To'rayev A.A., (2023) Fiskal siyosat va soliq to'lovchilar faoliyatini tartibga solishning nazariy masalalari, Yashil iqtisodiyot va tarqqiyot, dekabr. №11-12-sonlar.

Omonova Sh.I. (2023). Fiskal siyosatni raqamlashtirishning ahamiyati, "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 87-89;

Omonova Sh.I. (2023). Fiskal siyosatni raqamlashtirishning tashkiliy-huquqiy jihatlari, Raqamli iqtisodiyot, 107-112.

Qaror (2019) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-iyuldagi «Soliq ma’muriyatchiligini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-4389-son qarori.

Temur A. (2011) “Temur tuzuklari”, –T.: O‘zbekiston. 143- b., 53-67-betlar.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Omonova, S. (2024). FISKAL SIYOSAT VA RAQAMLASHTIRISHNING NAZARIY-USLUSBIY ASOSLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(5), 228–233. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp228-233