ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Mualliflar

  • Абдурашид Кадиров
  • Алия Ахмедиева
  • Бахтиёр Маъмуров

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp183-190

Annotasiya

Мақолада рақамли иқтисодиёт соҳаси ривожланишининг ҳозирги тенденциялари ва глобаллашув шароитида унинг иқтисодий ўсишга таъсири кўриб чиқилади. Жаҳонда глобаллашув ва халқаро рақобатнинг кучайиб бориши, рақамлаштириш жараёнларининг кенгайиши шароитида ҳудудлар иқтисодиёти таркибини такомиллаштириш борасида кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Илғор ҳудудларни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлашнинг замонавий методологик ёндашувларини ишлаб чиқиш, юқори технологияларга асосланган тармоқларни жадал ривожлантириш, барча ҳудудлар ўртасидаги ижтимоий тавофутларни қисқартириш, аҳоли бандлиги ва турмуш даражасини таъминлашни тартибга солиш, бошқарув тизимини номарказлаштириш сиёсатини кенг жорий қилиш, ҳудудларда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш ва барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашга ижтимоий-иқтисодий ва экологик тизимлар ҳамда рақамли технологияларнинг таъсирини баҳолаш бу борадаги илмий-тадқиқот ишларининг устувор йўналишларидан ҳисобланади.

Kalit so‘zlar:

рақамли иқтисодиёт рақамли технологиялар рақобатбардошлик ахборотлашган жамият глобаллашув рақамли иқтисодиёт тенденциялари электрон ҳукумат

Bibliografik manbalar

Kadyrov A., Akhmedieva A., Bazarov F., Mamurov B. (2021) Formation of Information Society and Its Influence on Competitiveness of National Economies in the Context of World Economy Globalization. ICFNDS 2021: The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. Pages 672-684. https://doi.org/10.1145/3508072.3508205

Negroponte, Nicholas. (1995) Being Digital // New York: Alfred A. Knopf.

Абдуллаев ва бошқ. (2020) Рақамли иқтисодиёт // Ўқув қўлланма. LESSON PRESS

Ахмедиева А.Т., Маъмуров Б.Х. (2022) Мамлакатда рақамли трансформациянинг иқтисодий самарадорликка таъсири //Архив научных исследований. Т. 2. – № 1.

Аюпов Р.Ҳ., Балтабоева Г.Р. (2019) Рақамли иқтисодиёт: муаммолар ва ечимлар.// «Халқаро молия ва хисоб» илмий электрон журнали. № 1.

Бойко И. ва бошқалар (2017) Экономика предприятия в цифровую эпоху // Russian Journal of Entrepreneurship 18(7): 1127

Бондаренко В. (2017) Мировоззренческий подход к формированию, развитию и реализации “цифровой экономики” // Журнал “Современные ИТ и ИТ-образование”.

Гасанов Т.А., Гасанов Г.А. (2017) Цифровая экономика как новое направление экономической теории // РППЭ. №6(80)

Головенчик Г. (2019) Теоретические подходы к определению понятия "цифровая экономика" // Наука и инновации. №2 (192)

Гулямов С.С. ва бошқалар. (2019) Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари// Тошкент.

Маъмуров Б.Х. (2016) Государственная поддержка инновационной активности системы предпринимательства //Технологии информационного общества. – С. 318-319.

Маъмуров Б.Х. (2020) Цифровая трансформация в экономике Узбекистана //Big Data and Advanced Analytics. – №. 6-2. – С. 181-187.

Умаров О. (2018) Рақамли иқтисодиёт ва унинг ривожланиш тенденциялари. «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. № 3, май-июнь.

Фармон (2020) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5-октябрдаги ПФ-6079-сонли “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Кадиров, А., Ахмедиева, А., & Маъмуров, Б. (2023). ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 183–190. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp183-190