MEHMONDO'STLIK SOHASIDAGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR: O'ZBEKISTONDA ISTIQBOLLAR VA AMALGA OSHIRISH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp329-340

Annotasiya

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi va mehmonxona xizmatlari bozorida raqobatning kuchayishi zamonaviy mehmonxonalar faoliyatida innovatsiyalardan faol foydalanishni taqozo etmoqda. Innovatsiyalar hozirda mehmondo'stlik sanoatida muhim raqobat ustunliklaridan biri hisoblanadi. Mehmondo'stlik industriyasidagi innovatsiyalar mehmonxona mijozlarining ehtiyojlarini yaxshiroq qondirish uchun yangi g'oyalar va bilimlarni joriy etish natijasida yaratilgan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, jarayon yoki usul ko'rinishida amalda qo'llaniladigan innovatsiya sifatida ta'riflanishi mumkin. Mehmondo'stlik industriyasidagi innovatsion texnologiyalar samaradorlik, qulaylik va mijozlar ehtiyojini qondirish uchun mehmondo'stlik sanoatida qo'llaniladigan yangi va takomillashtirilgan usullar va vositalarni anglatadi.

Kalit so‘zlar:

mehmondo’stlik industriyasi innovatsiya texnologiya turizm xizmatlar yashil texnologiya

Bibliografik manbalar

Hjalager A.M. (1997) Innovation patterns in sustainable tourism – an analytical typolo-gy. // Tourism Management. Vol. 18. №1. P. 35-41.

Jones P. (1996) Managing hospitality innovation. // Cornell Hotel and Restaurant Ad-ministration Quarterly. №37 (5). P. 86–95.

Ottenbacher M.C. (2007) Innovation management in the hospitality industry: Different strategies. // Journal of Hospitality & Tourism Research №31 (4). Р. 431–454.

Toychievna, A.M. Application of Innovations on the Improvement of the Quality Management System of Tourism Services. JournalNX, 492-497.

Гареев, Р.Р. (2019) Инновационные методы стимулирования спроса в индустрии гостеприимства и туризма, Москва: - 230 с

Игнатьев А.А. (2017) Инновации в туризме как эффективный метод повышения уровня конкурентоспособности туристского продукта // Горизонты экономики. № 4 (37). С. 28-35.

Питер, Дойль (2001) Маркетинг ориентированный на стоимость 9-е изд. — Санкт-Петербург: Питер, - 480 c.

Рудченко В.Н. (2014) Инновации в туризме и построение подхода по их оценке // Ученые записки Санкт-Петербургского университета управления и экономики. № 4 (48). С. 60-69

Скобкин, С.С. (2015) Менеджмент в туризме. - 2 издание. Москва: «Юрайт», 2017. - 445 c. -С. 149–154;

Указ (2024) Указ Президента Республики Узбекистана от 12.01.2024 г. № УП-9 «О мерах по значительному увеличению потока иностранных туристов в республику и дальнейшей активизации внутреннего туризма».

Шумпетер Й.А. (2005) Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко и др. - М.: Эксмо, - 564 с.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Bekmuradova, L. (2024). MEHMONDO’STLIK SOHASIDAGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR: O’ZBEKISTONDA ISTIQBOLLAR VA AMALGA OSHIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 329–340. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp329-340