INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA LOYIHALAR BOSHQARUVINI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY TAMOYILLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp304-308

Annotasiya

Ushbu maqolada korxonalar faoliyatini zamonaviy mexanizmlar asosida takomillashtirishni taqozo etuvchi innovatsion iqtisodiyotda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar va islohotlar bayon etilgan. Shuningdek innovatsion iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy siyosat va strategiyalarni ishlab chiqish va bu o‘zgarishlarni yangi usul, yangi texnika – texnologiya bilan ta’minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan bu borada “innovatsiya” atamasi, uning vujudga kelish bosqichlari va tasniflanishi ko‘rib chiqilgan. Innovatsiyalarning bugungi kunda, iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishdagi ahamiyati, uning jahon iqtisodiyotiga ta’siri o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar:

innovatsiya innovatsion iqtisodiyot texnika texnologiya g‘oya

Bibliografik manbalar

Abdukakhorov B.U. (2022) “SPECIAL ECONOMIC ZONES AS A FACTOR OF REGIONAL DEVELOPMENT”, Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(4), pp. 613–616. Available at: https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/2331

Абдукахоров Б.У. (2022) Повышение инвестиционной привлекательности экономических регионов узбекистана и улучшение условий для привлечения иностранных инвестиций, Студенческий вестник: электрон. научн. Журн, № 14(206). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/206

Фетисов Г.Г. (2002) Устойчивость банковской системы: Учебное пособие. –М., Финансовая академия

Глаголев С.Н. (2002) Экономический механизм гибкого развития промышленного предприятия: монография СПб., Химиздат.

Гомон И.В., Косушкин В.Г. (2010) Концептуальные основы инноваций и инновационной деятельности, Евразийский международный научно-аналитический журнал. N 3 (35), 2010

Каримқулов Жасур Имомбоевич, Абдуқахоров Бекзод Ўткир ўғли. (2022) «THE IMPORTANCE OF TAX BENEFITS USED FOR SMALL INDUSTRIAL ZONES IN INCREASING INVESTMENT ACTIVITY», https://doi.org/10.5281/zenodo.7297816.

Kamiljanov B.I. (2007) Innovatsiyaviy menejment uslublarini takomillashtirish T.; Fan, 172b.

Макаренко В.А. (2000) Современный словарь. В 2 т. - М.

Saidov M.H. (2003) Oliy ta’lim iqtisodiyoti, investitsiyalari va marketingi: O‘quv qo‘llanma. –T.; Moliya.

Собченко Н.В. (2009) Предпринимательские структуры: факторы, влияющие на устойчивое развитие//Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. №4 (часть 1). С. 229-235.

UNCTAD (2023) Отчет Конференции ООН по торговле и развитию, технологиям и инновациям за 2023 год. Источник: https://unctad.org/system/files/official-document/tir2023_en.pdf.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abduqaxorov, B. (2024). INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA LOYIHALAR BOSHQARUVINI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY TAMOYILLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 304–308. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp304-308