O’ZBEKISTON SOLIQ TIZIMIDA BILVОSITА SОLIQLАR BАZАSINI АNIQLАSHNING USLUBIYАTI VА ОʻZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI TАHLILI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp259-268

Annotasiya

Ushbu maqolada O’zekiston Respublikasi soliq tizimida mavjud bilvosita soliqlar hisoblangan aksiz va qo’shilgan qiymat solig’ining bazasini aniqlash tartibi, uning amal qilish mexanizmi, xususiyatlari, shuningdek, olib borilayotgan soliq siyosati jarayonlarining bu soliqlar bazasiga ta’sir xususiyatlari masalalari ko’rib chiqilgan. Xususan, bilvosita soliqlarning bazasiga ta’sir etuvchi omillarga tadqiqot jarayonida alohida ta’xtalib o’tilgan.

Kalit so‘zlar:

soliqlar soliq tizimi soliq siyosati aylanma realizatsiya

Bibliografik manbalar

Alan A. Tait Value-Added (1991) TaxAdministrative and Policy Issues, Series: Occasional Papers. Publisher: International Monetary Fund. Language: English/ Publication Date: 15 Jun. DOI: https://doi.org/10.5089/9781557751843.084. ISBN: 9781557751843. Pages: 100.

Michael Keen and Ben Lockwood (2007) International Monetary Fund WP/07/183 IMF Working Paper Fiscal Affairs Department The Value-Added Tax: Its Causes and Consequences Prepared by Publisher: Cambridge University Press Online publication date:November 2009. Print publication year: 2007 Online ISBN:9780511619366. https://doi.org/10.1017/CBO9780511619366

Гадоев Э.Ф. и др. (2011) Косвенные налоги. Учебно-практическое пособие. –Т. “Норма”, – 220 с.

Гатаулин Ш.К. ва бошқалар (1996) Солиқлар ва солиққа тортиш. Дарслик. Т.: “Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси”, – 304 б.

Завалишина И. (2005) Солиқлар: назария ва амалиёт. Т: 2005, “Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси”, – 539 б.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xalikchayeva, S. (2024). O’ZBEKISTON SOLIQ TIZIMIDA BILVОSITА SОLIQLАR BАZАSINI АNIQLАSHNING USLUBIYАTI VА ОʻZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI TАHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 259–268. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp259-268