SANOAT TARMOQLARIDA ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp211-217

Annotasiya

Maqolada sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarish samaradorligi hozirgi kundagi dolzarb mavzulardan biri ekanligi, hamda uni oshirishga qaratilgan bir qancha xorijiy va mahalliy olimlarning fikr-mulohazalari bayon etilgan. Sanoat korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun amalga oshirish lozim bo‘lgan ishlar nazariy jihatdan yoritilib berilgan va bu bo‘yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar:

sanoat tarmog‘i integral ko‘rsatkichlar salohiyat iqtisodiy salohiyat sanoat salohiyati

Bibliografik manbalar

Farmon (2017) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi 4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. www.lex.uz.

Rakhimov A., Ravshanova M. and Alieva M. (2023) Econometric analysis of increasing efficiency of industrial enterprises. E3S Web of Conferences 458, 04004 EMMFT-2023. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345804004.

Raximov A.N., Eshonqulov J.S. (2022) Саноат корхоналарида ишлаб чиқаришнинг иқтисодий қувватини ошириш механизми. Iqtisodiyot va ta'lim / 2022-yil 6-son. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss6/a65

Архипов В.М. (2009) Проектирование производственного потенциала объединений (теоретические аспекты) - JL: Изд. ЛГУ, - С.75-89.

Богатая И.Н. (2001) Стратегический учет собственности предприятия. - Ростовн/Д.: «Феникс», - 320 с.

Бухалков М.И. (2000) Внутри фирменное планирование. - М.: ИНФРА-М, -392 с.

Виноградова В.В., Иономаренко Т.В. (2007) Оценка экономического потенциала компании // Социально-экономические проблемы развития России и проблемы глобализации: потенциал возможного. - СПб.: Изд-во Политех, ун-та, - С. 17-20

Ғуломов С. (2000) Макроиқтисодий статистика. Дарслик. Академик С.Ғуломов таҳрири остида. Тошкент.,”Дитаф”, -36 бет.

Морозова Л.Э. (2009) Экспертные методы и технологии комплексной оценки экономического и инновационного потенциала предприятий / Л.Э Морозова, О.А. Бортник, И.С. Кравчук. -М., - 81 с.

Райзберг Б.А. (2008) Государственное управление экономическими и социальными процессами. - М.: ИНФРА-М, - 384 с.

Спирин B.C. (2004) Основные черты современных структурных изменений производственного потенциала предприятия // Консультант директора. -№15.-88с.

Цыбульская Э.И., Сотник А.В. (2009) Теоретические основы экономического потенциала предприятий /Под.ред. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc _gum/bi/2009_3/58-61.pdf.

Шмален Г. (1996) Основы и проблемы экономики предприятия. // Ж.: Финансы и статистика, С. 31.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Raximov, A., & Avazova, N. (2024). SANOAT TARMOQLARIDA ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 211–217. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp211-217