KEYS-STADY METODI YORDAMIDA TALABALARGA EKONOMETRIK KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp205-210

Annotasiya

Mazkur maqolada Keys-stady metodi yordamida talabalarga ekonometrik ko‘nikmalarni shakllantirish borasida tushunchalar muallif tomonidan taqdim etilgan. Ekonometrik ko‘nikmalar hususan, korrelyatsion va regression tenglamalarni tahlil etishda keys-stady metodi yordamida amalga oshirish, talabalarda ekonometrik ko‘nikmalarni paydo qilish metodi sifatida taqdim etilgan. Shuningdek, ushbu maqolada muallif statistik ma’lumotlarni tanlash va ular ular orasidagi bog‘liqlikni aniqlash haqida ham to‘xtalib o‘tgan.

Kalit so‘zlar:

ekonometrika Keys-stady korrelyatsiya ko‘p omilli regressiya tenglamasi elastik koeffitsienti

Bibliografik manbalar

Arthur S. Goldberger, (1964) Econometric Theory, John Wiley & Sons, New York.

Gerhard Tintner. (1968) Methodology of Mathematical Economics and Econometrics, The University of Chicago Press, Chicago, p. 74.

Gujarati, Damodar N. (2009) Basic эconometrics / Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter. 5th ed.New York, NY McGraw-Hill/Irwin. р.1.

P.A. Samuelson, T.C. Koopmans, and J.R.N. Stone, (1954) “Report of the Evaluative Committee for Econometrica”, Econometrica, vol. 22, no. 2, April, pp. 141–146

Rakhimov A. N. Econometric modeling of the development of educational services to the population of kashkadarya region //Academicia: an international multidisciplinary research journal. – 2021. – T. 11. – №. 2. – S. 1305-1312

Айвазян С. А. (2010) “Методы эконометрики” учебник / С. А. Айвазян. - М.: “Магистр: ИНФРА-М”, – 512-с.

Қарор (2017) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 августдаги «Ҳудудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3182-сон қарори

Равшанова М.М. “Педагогика олий муассасалари талабаларига эконометрикани ўқитиш консепсияси ва методикасини ўзоро боғлиқлиги” Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. 2022,[1/21] 140-141 б.

Х.С.Мухитдинов, О.Қ. Хатамов, А.Н.Рахимов (2021) “Эконометрика асослари” Қарши «Интеллект» нашриёти. – 236 бет.

Яновский Л.П. (2011) “Введение в эконометрику” учебное пособие / Л. П. Яновский. - 3-е изд., стер. – “М.: КНОРУС”, – 256-с..

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ravshanova, M. (2024). KEYS-STADY METODI YORDAMIDA TALABALARGA EKONOMETRIK KO‘NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 205–210. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp205-210