MILLIY IQTISODIYOT INNOVATSION-INVESTITSION SALOHIYATINI TADQIQ QILISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp178-183

Annotasiya

Jahonda keyingi yillarda innovatsion salohiyatni, xususan, ilmiy-texnik, investitsion, intellektual, infratuzilmaviy va malakali ishchi kuchi salohiyatini oshirish, ulardan samarali foydalanishga yo‘naltirilgan ilmiy izlanishlarga alohida e’tibor berilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda, mazkur maqolada milliy iqtisodiyotning innovatsion-investitsion salohiyatidan samarali foydalanish имкониятлари ochib berilgan va bu borada mualliflik yonlashuvlari ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar:

milliy iqtisodiyot iqtisodiy o‘sish invеstitsion jozibadorliк инновация innovatsion klaster

Bibliografik manbalar

Kamiljanov B.I. (2007) Innovatsiyaviy menejment uslublarini takomillashtirish. Monografiya. - T.: Fan. - 162 b.

Matkuliyeva S., Begimqulov J. (2024) MARKETING ASOSIDA TURISTIK XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY JIHATLARI //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – Т. 2. – №. 2. – С. 155-164.

Nurimbetov R.I. (2017) Innovatsion salohiyat – zamonaviy iqtisodiyotni rivojlantirish poydevori. BIZNES-EKSPERT. №5. 46-56 b.

Samadqulov M.I. (2023) Milliy iqtisodiyotning innovatsion salohiyatidan samarali foydalanish yo‘llari. Iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. Toshkent.

Schumpeter J. (1912) Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung – Berlin: Duncker & Humblot. Абдувохидов А.А., Тошбоев Б.Б. (2021) Ҳудудда импорт ўрнини босиш сиёсатини амалга ошириш механизми //Журнал Инновации в Экономике. –. – Т. 4. – №. 10.

Вахабов А.В. (2011) Барқарор иқтисодий ўсиш омиллари. // Бозор, пул ва кредит. - Т.: 6/2011. 38-42 б.

Маткулиева С., Ваисов Д. (2023) MINTAQA IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNESNING AHAMIYATI VA ROLI (Xorazm viloyati misolida) //НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ “MA'MUN SCIENCE”. – Т. 1. – №. 2.

Петровская Ж.А. (2009) Влияние инновационного потенциала на экономический рост. // Дисссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -Саратов. – 161 с.

Суязов В.Н. (2011) Комплексная оценка эффективности инновационного развития научно-производственных организаций. // автореф. дисс. канд. экон. наук 08.00.05 - Саратов,. - с.24.

Татаринцева И.В. (2007) Управление инновационным потенциалом региона на основе эффективных методов его оценки и анализа. // автореф. дисс. канд. экон. наук 08.00.05 Орлове, гос. техн. ун-т. - Орел, - с.22.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Qudratov, Z. (2024). MILLIY IQTISODIYOT INNOVATSION-INVESTITSION SALOHIYATINI TADQIQ QILISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 178–183. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp178-183