KASBIY TAYYORGARLIK TIZIMI VA UNING XOTIN-QIZLARNI ISH BILAN TA’MINLASHGA TA’SIRI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp159-170

Annotasiya

Jamiyatda xotin-qizlar bandligini ta’minlash iqtisodiy taraqqiyotni ta’minlashning muhim tashkil etuvchilaridan biri hisoblanadi, shundan kelib chiqqan holda mazkur maqolada yoshlar, xususan, xotin-qizlar bandligini ta’minlashda kasbiy tayyorgarlikning o‘rni muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar:

milliy iqtisodiyot mehnat resurslari bandlik kompetentsiyalar institutsional muhit

Bibliografik manbalar

Abduvoxidov A., Kamilova S. (2023) INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI BAHOLASH //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-14.

Farmon (2021) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.07.2021 yildagi PF-6260-son “Yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni, https://lex.uz/docs/5512119

Farmon (2023) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi “O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi PF-158 sonli Farmoni, https://lex.uz/docs/6600413

Farmon (2023) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.04.2023 yildagi PF-61-sonli “Yoshlarning bandligiga ko‘maklashish hamda ularni doimiy ish bilan ta’minlashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni,https://lex.uz/docs/6442039

Galbraith J. K. (1958) The affluent society. Boston: Houghton Mifflin Co.

Mirziyoyev Sh.M. (2023) O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasi 78-sessiyasida so‘zlagan nutqi, https://president.uz/uz/lists/view/6679

Qaror (2020) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.08.2020 yildagi 466-son “O‘zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta’lim tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida” Qarori, https://lex.uz/docs/4945840

Qaror (2020) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 15.05.2020 yildagi 287-son “O‘zbekiston Respublikasida kasbiy malakalar, bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi faoliyatini tashkil etish choralari to‘g‘risida”gi Qarori, https://lex.uz/docs/4814154

Абдувохидов А.А. (2021) Ислоҳотларнинг Ҳозирги Босқичида Тадбиркорликни Ривожлантириш Аҳоли Фаровонлигини Оширишнинг Муҳим Асоси Сифатида //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – Т. 1. – №. 6. – С. 388-399.

Бездудная А.Г., Низовцева Ю.А., Трейман М.Г. (2018) Инновационные образовательные решения в области подготовки кадров по направлениям «менеджмент» и «экономика». Учебное пособие/А.Г. Бездудная, Ю.А. Низовцева, М.Г. Тейман. – СПб: СПбГЭУ, – 52 с.

Гневашева В.А. (2012) Развитие молодежного сегмента рынка труда на основе формирования профессиональных компетенций через систему высшего профессионального образования: дис. докт. экон. наук. 08.00.05/Гневашева Вера Анатольевна – Москва,. – 362 С.

Зотов В.Н. (2002) Разработка стратегии и тактики маркетинговой деятельности вузов на рынке образовательных услуг и научно–технической продукции: Автореферат. к.э.н. М.: РЭА им. Г.В. Плеханова.

Колесников А.М., Антохина Ю.А., Храповицкая Е.М. (2018) Совершенствование экономического механизма управления организационной структурой в сфере образовательных услуг. Монография/ Ю.А. Антохина, А.М. Колесников, Е.М. Храповицкая. – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург). – с. 148.

Трофимов В.В., Барабанова М.И., Ильина О.И., Макарчук Т.А., Кияев В.И., Трофимова Е.В., Демченко С.А., Соколова Д.Ю., Газуль С.М. (2018) Информационно–образовательная среда экономического вуза. Монография/В.В. Трофимов, М.И. Барабанова, О.И. Ильина и др. – СПб.: Изд–во СПбГЭУ, – 130 с.

Шорохов С.И. (2014) Взаимосвязь человеческого капитала и экономического роста в регионах с различной производственной структурой /С, И. Шорохов//диссер. канд. экон. Наук.:

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Nurmuxammidova, M. (2024). KASBIY TAYYORGARLIK TIZIMI VA UNING XOTIN-QIZLARNI ISH BILAN TA’MINLASHGA TA’SIRI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 159–170. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp159-170