SAVDO XIZMATLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYASI ASOSIY KO‘RSATKICHLARINING EKONOMETRIK TAHLILI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp139-149

Annotasiya

Maqolada savdo xizmatlarini rivojlantirishda ta’sir etuvchi omillarning hududiy jihatdan farqlanishi, rivojlanish tendensiyasining hududiy jihatdan o’ziga xos xususliyatlarga ega bo’lishi bilan o‘zviy bog’liqligi tadqiq etilgan. Shuningdek, tendensiya ko‘rsatkichlari tizimini shakllantirishda, hududiy indekatorlarning umumiy indekataorlarga mos belgisiga ega bo‘lishi keltirilgan. Tendensiya belgilari rivojlanishning ijtimoiy-iqtisodiy, texnik-texnologik qonuniyatlarni o‘rganish imkoniyatini berishi negizida ustuvor omillarni baholash mumkinligi asoslangan. Savdo xizmatlarining hududiy rivojlanish holati muayyan bir dinamikada hududiy yaxlitlik hamda tarkibiy hudud ko‘rsatkichlari taqqoslamasida tahlil qilingan. Savdo xizmatlari ko‘rsatish tarmog’ida resurs samaradorlik darajasi, tashqi savdo tizimidagi o‘zgarishlar, aholi sonining o‘zgarishi, turmush tarzidagi ijtimoiy-iqtisodiy, texnologik o‘zgarishlar, savdo muhitining innovatsiyalashuv darajasi va savdo korxonalarining kapital taqsimoti tendension rivojlanish qonuniyatlarini ochib berishda eng asosiy ta’sir elementlari sifatida baholangan.

Kalit so‘zlar:

savdo xizmatlari regression model tashqi savdo eksport va import korrelyatsiya koeffitsiyenti

Bibliografik manbalar

Abdukarimov B.A. va boshqalar. (2016) Savdo iqtisodiyoti muammolari. O‘quv qo‘llanma.-T.: Iqtisod-moliya, – 504 b.

Abdukarimov F.B. (2011) Savdoda bozor mexanizmini takomillashtirish va samaradorligini oshirish yo‘llari (Samarqand viloyati misolida). Iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya. Samarqand: SamISI, - 156 b;

Jo‘rayev Farrux Do‘stmirzayevich. (2023). A MODEL APPROACH TO LONG-TERM FORECASTING OF ELECTRICITY SUPPLY. Journal of Integrated Education and Research, 2(10), 41–45. Retrieved from https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/1350

Keynes J.M. (1936) The General Theory of Employment, Interest, and Money. Harcourt Brace Jovanovich, New York, p.96.

Kharchenko E. et al. (2014) Innovative Potential of Russian Regions: Methodological Aspects of Analysis and Development Trends. Procedia Economics and Finance 14 313 – 319.

Maxmatqulov , G. X. (2023). “KOMPYUTER TIZIMLARI VA TARMOQLARI” FANIDAN AMALIY VA LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARINI O‘QITISHDA VIRTUAL CISCO PACKET TRACER DASTURIDAN FOYDALANISH. Educational Research in Universal Sciences, 2(15 SPECIAL), 483–486. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4766

Maxmatqulov, G. O. (2022). A COMPLEX SYSTEMIC ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF THE NETWORK OF TRADE SERVICES. Development and innovations in science, 1(16), 10-13.

Maxmatqulov, G. X. (2023). SAVDO XIZMATLARI TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISH MASALALARIGA TIZIMLI YONDOSHUV. Educational Research in Universal Sciences, 2(10), 175–182. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/4170

Maxmatqulov, G.X. (2023). SAVDO XIZMATLARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USLUBIY YONDOSHUVLARI. Innovative Development in Educational Activities, 2(9), 378–386. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1312

Michael H.A. (2015) Trade Network Theory. Hannover Economic Papers (HEP) No. 553. February. P.-39.

Ohud Almutairi et al. (2020) Performance Modelling of the Impact of Cyber Attacks on a Web-based Sales System. Electronic Notes in Theoretical Computer Science. Volume 353, 1 November , Pages 5-20 // https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571066120300712

Osnat Mokryna, Veronika Boginab, Tsvi Kuflik. (2019) Will this session end with a purchase? Inferring current purchase intent of anonymous visitors. Electronic Commerce Research and A pplications. №34. 100836.

Rahimov Abdihakim Muhammadiyevich. (2021). RESIDENCE AND CATERING SERVICES TO THE POPULATION THE IMPORTANCE OF ECONOMETRIC MODELING IN REGULATORY ASSESSMENT OF CONSUMER REQUIREMENTS TO IMPROVE DISPLAY QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1043–1048. Retrieved from https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/859

Soliyev A., Buzrukxonov S. (2010) Marketing. Bozorshunoslik.Darslik. – T.: “Iqtisod-moliya”, - 294 b

Белл Д. (1999) Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. –М.: Academia, - 956 с.

Гулямов С.С. и др. (1992) Системный анализ эффективности производства в рыночных условиях. – Т.: “Mexnat”.

Диссертация (2022) Развитие услуг розничных торговых сетей: теория, методология, практика. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Красноярск.

Махматкулов, Ғ. (2022). АҲОЛИГА САВДО ХИЗМАТЛАРИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ САЛОҲИЯТИНИ БАҲОЛАШДА ТРЕНД МОДЕЛЛАРИНИ ТАНЛАШ МЕЗОНЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА). Iqtisodiyot Va taʼlim, 23(4), 381–386. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss4/a610

Махматқулов, Ғ. (2023). САВДО КОРХОНАЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(6), 33–38. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss6/%x

Хайруллина Н.А. (2015) Эконометрическое моделирование и нейро сетевые инструменты для принятия управленческих решений в планировании городской застройки (на примере торговых центров). Автореферат диссертatsiи на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Редакционно-издательский центр Башкирского государственного университета., 450074, РБ, г. Уфа, 23 стр.

Шумпетер Й.А. (2007) Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. –М.: Эксмо, - 862 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Maxmatqulov, G., Sayfullayev, S., & Bobomirzayev, A. (2024). SAVDO XIZMATLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYASI ASOSIY KO‘RSATKICHLARINING EKONOMETRIK TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 139–149. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp139-149