MAMLAKATGA INVESTITISIYALAR OQIMINI RIVOJLANTIRISH MAQSADIDA IXTISOSLASHGAN HUDUDLARNI JALB QILUVCHANLIGINI OSHIRISH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp105-110

Annotasiya

Bugungi kunda investitsiyalar har bitta mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda iqtisodiyotning eng kerakli bo’g’ini hisoblanadi. Mamlakatda milliy va xorijiy investitsiyalar iqtisodiyotni keskin sur’atlar bilan o’sish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish, aholi turmush tarzini yaxshilash, daromadlarini oshirish va aholini bandlik bilan ta’minlashga xizmat qiladi. Maqolada investitsiyalarning mohiyati, ularni mamlakatga jalb qilish omillari, shuningdek hududlarda investitsiya jozibadorligini oshirishga qaratilgan fikr va mulohazalar berilgan. Shu o’rinda bugungi globallashuv davrida har bitta dunyo mamlakatlari o’zining iqtisodiy holatini oshirish, yangi ishlab chiqarish hududlarini shakllantirish, bo’sh ish o’rinlarini yaratish, mamlakatning tabiiy qazilma boyliklaridan unumli foydalanish va ularni qayta ishlashda investitsiyal muhim ahamiyat kasb etadi. Har bitta davlatning iqtisodiy rivojlanishining eng katta omili bu-investitsiyadir.

Kalit so‘zlar:

investitsiya xorijiy investitsiyalari ixtisoslashgan hudud investitsiya muhiti investitsiya jozibadorligi

Bibliografik manbalar

Azizov A.S. (2021) To‘g’ridan to‘g’ri xorijiy investitsiyalar jalb qilishda moliyaviyiqtisodiy va mamlakat xatarlarini kamaytirish. Iqt. fan. bo‘y. fals. dokt. (PhD) diss. Avtoref. – Toshkent: 2021. – 11 b.

Bababekova D.Sh, Tursunov B.O. (2019) Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish orqali raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish yo'nalishlari. Ilmiy-ommabop risola.-T.: “Iqtisod-Moliya”, 40 b

Bozorov R.H. (2018) O'zbekistonning global indekslarda ishtirokini keng ta'minlash – investitsiya muhiti jozibadorligini oshirishning muhim omili. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 4-5, avgust-oktyabrь.

Mihaela Peres, Waqar Ameer & Helian Xu (2018) The impact of institutional quality on foreign direct investment inflows: evidence for developed and developing countries, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31:1, 626- 644, DOI: 10.1080/1331677X.2018.1438906 https://doi.org/10.1080/133167 7 X.2018.1438906

Mirziyoyev Sh.M. (2020) O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabrdagi O’zbekiston Respublikasining Oliy Majlisga murojaatnomasi. www.prezident.uz

Mirziyoyev Sh.M. (2022) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017 - 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH ISSN: 2181-2489 VOLUME 2 ǀ ISSUE 4 ǀ 2022 Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=4.63) Passport: http://sjifactor.com/passport.php?id=22230 192 UZBEKISTAN | www.caajsr.uz strategiyasini «Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llabquvvatlash yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida” gi Farmoni. 2018 yil 22 yanvardagi PF-5308-son.

Qonun (2019) O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 25 dekabrdagi «Investitsiya va investitsiya faoliyati to‘g’risida» gi O‘RQ-598-son Qonuni, 3-modda.

Vaxobov A.B. (2010) Xorijiy investitsiyalar. – Toshkent: Moliya, – T. – O‘quv qo‘llanma.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Kamilov, D., & Shayzaqova, S. (2024). MAMLAKATGA INVESTITISIYALAR OQIMINI RIVOJLANTIRISH MAQSADIDA IXTISOSLASHGAN HUDUDLARNI JALB QILUVCHANLIGINI OSHIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 105–110. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp105-110