SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISH MUAMMOLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp42-52

Annotasiya

Ushbu maqolada, suv resurslaridan samarali foydalanishni boshqarish muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rsatilgan. Jumladan, suv resurslarini vaqt va xududlar bo’yicha qayta tarqatish, yekologik barqarorlik talablarini hisobga olgan holda atrof muhit barqarorligini ta’minlash va iqtisodiyot sohalarining suv resurslariga bo’lgan talablarini optimal ravishda qondirish, talab yetilgan miqdor va sifat bilan zarur bo’lgan vaqtida yetkazish, suv resurslarini boshqarishni - suv resurslarining vaqt va makonda tabiiy tarqalishi hamda sifat ko’rsatkichlarini rejimini iste’molchilarning talablariga moslashtirish jarayoni bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar:

suv resurslari suv resurslarini boshqarish yer osti suvlari boshqaruv usullari boshqaruv jarayoni

Bibliografik manbalar

Axmedov S.N. (2023) O‘zbekistonda suv resurslaridan samarali foydalanishni iqtisodiy boshqarish metodologiyasini takomillashtirish. 08.00.13 – Menejment. Iqtisodiyot fanlari doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi. -50 bet.

Kоржов В.И. (2006) Информационно-технологическое обеспечение водопользования на оросительных системах: монография. Ростов н/Д: Изд-во журн. «Изв. Вузов. Ссв. -Kавк.регион». -Б.9

Saidov Mash'al Samadovich, Hasanov Abdumukhtar Azizalievich Institutional Characteristics of the Regulation of Natural Monopoly Fields // International Journal ofBusiness Diplomacy and Economy. ISSN: 2833-7468Volume 2| No 3| March-2023. https://inter-publishing.com/index.php/ijbde/article/view/1333/1141

Saidov Mashal Samadovich, Muidinov Dilmurod Murodzhonovich. The Development Strategy of International Companies in Modern Conditions // AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT. ISSN: 2576-5973Vol. 6, No.1,2023. 1897-Article Text-3400-3665-10-20230121.pdf

Saidov Mashal Samadovich, Vafoeva Zarnigor. Features of Strategic Alliances in the Global Economy // American journal of economics and business management. ISSN: 2576-5973 Vol. 6, No. 1, 2023. file:///C:/Users/user/Downloads/1896-Article%20Text-3399-3664-10-20230121.pdf

Saidov Mashal Samadovich. CHALLENGES AND SOLUTIONS OF FORMATION OF COMPETITIVE ENVIRONMENT IN REGULATION OF NATURAL MONOPOLIES // International Journal of Advanced Research in ISSN: 2278-6244 IT and Engineering Impact Factor: 7.436. https://garph.co.uk/IJARIE/Nov2021/G-6.pdf Sidov Mashal Samadovich, Shodmonov Beknur Olimjonovich. Organization of Control and Evaluation of Effectiveness in International Companies // American journal of economics and business management ISSN: 2576-5973 Vol. 6, No. 1, 2023. file:///C:/Users/user/Downloads/1898-Article%20Text-3401-3666-10-20230121.pdf

Yang Z. et al. (2019) Comprehensive evaluation and scenario simulation for the water resources carrying capacity in Xi'an city, China //Journal of environmental management. –Т., 230. – С. 221-233.

Амиров Л.Ф. (2019) Ўзбекистон Республикасида ер ва сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr.

Қарор (2023) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 апрелдаги “Сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-107 сонли қарори. https://lex.uz/docs/6420836

Пулатов Я.Э. (2004) Реализация принципов интегрированного управления водными ресурсами в странах Центральной Азии и Кавказа. ГВП ЦАК. -Алмата, - Б.90-104.

Саидов Машъал Самадович Электр энергетика соҳасини бошқаришда хориж тажрибасидан фойдаланиш йўллари // Иқтисодиёт ва таълим, 2021 йил, 6-сон. https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/279/330

Фомина Валентина Фёдоровна (2010) Эффективность использования водных ресурсов в регионах Северо-Западного федерального округа в свете Водной стратегии // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. №3.

Шохўжаева З.С. (2021) Сув ресурсларини бошқаришда инновацион усуллардан самарали фойдаланиш // Инновацион технологиялар/Innovative technologies. Махсус сон.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Berdiyev, A. (2024). SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISH MUAMMOLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 42–52. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp42-52