DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH, MEZONLAR VA INDIKATORLAR

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp17-26

Annotasiya

Ushbu maqolada O‘zbekistonda davlat xizmatida faoliyat yuritayotgan har bir rahbar va xodim faoliyatining samarali bo‘lishiga alohida eʼtibor qaratilib, davlat xizmatchisi ishini ana shu tamoyillar asosida tashkil etishi zarurligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar:

samara samaradorlik boshqaruv faoliyati davlat boshqaruvi baholash mezonlari

Bibliografik manbalar

FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, M., (2016) Hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů: habilitačná práca. Brno: Masaryk university.

Shavkat Mirziyoyev (2016) Biz jasur va olijanob xalqimiz bilan erkin va obod, demokratik O‘zbekiston davlatini quramiz! 2016-yil 15-dekabr.

Suleimenova. G. (2021) Performance Evaluation System Of Government Agencies In The Republic Of Kazakhstan: Modern Conditions And Prospects Of Development//https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennyh-organov-v-kontekste-strategicheskogo-menedzhmenta-i-organizatsionnogo-razvitiya-v (17.05.2021).

Veld R.J. in't. (1996) Relations between the State and Higher Education. The Hague, P. 36, 79; Veld R. J. in't. The Dynamics of Educational Performance Indicators, Ministry of Education, Culture and Science (JC&W). TheHague, 1987.

Аnvarova D. (2015) Davlat boshqaruvini baholash yoxud budjet mablag‘lari qanday tejaladi. // https://huquqburch.uz

Апканиева К.И. (2018) Оценки эффективности деятельности органов государственной власти в РФ: состояние, проблемы и пути решения. / К.И.Апканиева. Текст: непосредственный. // Молодой ученый. No 45 (231). С. 123-127. URL: https://moluch.ru/archive/231/53607/ (дата обращения: 04.05.2021).

Атаманчук Г.В. (2004) Теория государственного управления. Издательство: Омега-Л,.

Добролюбова Е.И., Южаков В.Н., Александров О.В. (2014) Вопросы государственного и муниципального управления. No 2, с. 28-47.

Капогузов Е.А., Сулейменова Г.К. (2017) Оценка эффективности деятельности государственных органов в контексте стратегического менеджмента и организационного развития в Республике Казахстан. // ARS ADMINISTRANDI. No3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-gosudarstvennyh-organov-v-kontekste-strategicheskogo-menedzhmenta-i-organizatsionnogo-razvitiya-v(дата обращения: 17.05.2021)

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. (2013) Эффективный менеджмент. – М.: Высшая школа, – 555 с.

Мельков С.А. (2018) Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность. Конспект лекций. Учебное пособие. / С.А.Мельков, А.Н.Перенджиев, О.Н.Забузов. – М.: КноРус, - 294 c.

Мухаев Р.Т. (2017) Система государственного и муниципального управления. – М.: Юнитидана, – 36 с.

Указ (2017) Указ Президента Республики Узбекистан, от 07.02.2017 г. № У4947. https://lex.uz/ru/docs/3107042 (Дата обращения: 01.08.2023 г.).

Указ (2022) Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60. https://lex.uz/ru/docs/5841077 (Дата обращения: 01.08.2023 г.).

Указ (2023) Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158. https://lex.uz/ru/docs/6600404 (Дата обращения: 17.09.2023 г.).

Фатеева С.В. (2014) Концептуальные основы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abdullayev, T. (2024). DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH, MEZONLAR VA INDIKATORLAR. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 17–26. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp17-26