2023: MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH AHOLI TURMUSH DARAJASI BARQARORLIGI OMILI

2023: MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH AHOLI TURMUSH DARAJASI BARQARORLIGI OMILI
Nashr qilingan: 10/18/2023

Статьи

BUSINESS COMBINATION PROCESS AND ITS AUDIT REVIEW OF FINANCIAL STATEMENTS
Komil Urazov, Jamshidbek Abdurasulov

By accelerating the transition of our economy to the International Financial Reporting Standards (IFRS), which have been used for many years in the practice of developed countries, providing foreign investors with the necessary information environment, increasing investment attractiveness and access to international financial markets

10-13 28 22
INNOVATSION TARAQQIYOT – QURILISH INDUSTRIYASI KORXONALARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA
Iskander Najimov

Bugungi kunda dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlari olimlari va iqtisodchilari sanoatni innovatsion rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e’tibor qaratmoqdalar.

13-16 28 30
THE ROLE OF INNOVATION MANAGEMENT IN UNIVERSITIES IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY
Dilshoda Gafurova

Innovation management plays a crucial role in universities in increasing the competitiveness of the national economy

17-19 20 30
HIGHER EDUCATION SERVICES AND THEIR QUALITY ASSURANCE
Farangis Ishankulova, Dildora Nasriddinova

In the conditions of the intensive development of the world economy, the importance of higher education as a strategic area of stable economic and social development of the country and socio-economic development is increasing

20-25 25 23
OLIY TA’LIM XIZMATLARI QURILISH INDUSTRIYASINI BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA
Paraxat Aliev

Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish jarayonida yangi ilmsig‘imli va yuqori texnologiyali sanoat tarmoqlari yaratishning zarur shartlaridan biri - inson salohiyatini rivojlantirish va ta’lim sifatini oshirishdir

25-28 15 13
TA’LIM TIZIMINI ZAMONAVIY BOSQICHGA OLIB CHIQISH – IQTISODIY YUKSALISH KAFOLATIDIR
Nilufar Davlatova

Bugungi kunda jahonda kechayotgan globallashuv va texnologik qurollanish bosqichida ilm-fan, real ishlab chiqarish va texnika-texnologiyalarning rivojlanishi natijasida malakali, intellektual salohiyatli kadrlarga talab kuchayib bormoqda.

28-32 14 17
THE INFLUENCE OF SUSTAINABLE TOURISM POLICY, DESTINATION MANAGEMENT, AND SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT ON IMPROVING THE QUALITY OF LIFE FOR THE PEOPLE OF UZBEKISTAN : A COMPREHENSIVE OVERVIEW
Khusniddin Egamnazarov

Sustainable tourism policy in Uzbekistan encompasses strategies for environmental conservation, cultural preservation, economic empowerment, and visitor management

32-35 24 20
SURXONDARYO VILOYATIDAGI “BINOKOR FIDOKOR QURUVCHI” MCHJ QURILISH KORXONASINING O‘Z KAPITALINING TANNARXGA NISBATI HAMDA UZOQ MUDDATLI MAJBURIYATLARNING MAHSULOT TANNARXIGA NISBATINING TAHLILI
Qobil Ibragimov

Ma`lumki, har qanday korxonani ma`lum davrda iqtisodiy tahlil qilish bu shu korxonaning kelajakdagi potensial imkoniyatlarga yo`l ochish hamda ehtimoliy xavf-xatarlarga oldindan tayyorgarlik ko`rishga zamin hozirlaydi

36-37 18 14
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE SERVICE SECTOR IN CONDITIONS OF ECONOMIC GROWTH
Maftuna Kurbanova

The information economy is an economy aimed at minimizing the use of matter and energy in the production, distribution and consumption of goods and services through the efficient use of information resources

38-42 22 16
SELF-EMPLOYMENT AS A MEANS OF ENSURING THE WELL-BEING OF THE POPULATION IN UZBEKISTAN
Damira Mirzakhalilova, Polina Vasser

A set of direct factors for the well-being of the population is the level of income, labor productivity, ensuring employment of the population, fair distribution of income, the level of accessibility of healthcare, education, and information technology.

43-46 16 17
THE ROLE OF GENDER NORMS AND POWER RELATIONS IN SHAPING ENVIRONMENTAL DECISION-MAKING, AND HOW THEY CAN BE ANALYZED THROUGH A GENDER LENS
Sarvinoz Mamadjonova, Dilobar Sharofutdinova

Gender norms and power relations are pivotal in shaping environmental decision-making processes and outcomes, often in ways that go unnoticed

46-49 38 20
XALQARO BRЕNDLARNI JALB QILISH ORQALI MAMLAKAT EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH IMKONIYATLARI
Numonjon Malikov

Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotining o‘sishi, ishlab chiqarish sohalarining kengayishi, mavjud sohalarning zamonaviy texnologiyalar bilan boyishi, iqtisodiy samaradorlikning oshishi va aholi farovonligining ko‘tarilishiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillardan eng muhimi mamlakatga kirib kelayotgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hisoblanadi

49-51 19 25
KREDITLASH JARAYONIDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI OMILINI BOSHQA MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH
Sevara Juraeva

Moliyaviy qarorlarning insonlar xulq-atvori bilan bog’liqligini o῾rganuvchi iqtisodiy xulq-atvor fani hozirda takomillashib bormoqda

52-55 19 18
O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT KLASTERLARINING TASHKIL ETILISHI
Nilufar Karimova

Meva-sabzavotchilik klasterlarining asosiy va umumiy maqsadi uning bajaradigan vazifasi orqali belgilanadi

55-58 21 23
ENSURING THE WELL-BEING OF THE POPULATION THROUGH SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH
Islombek Karimov, Z Ashurova

The following key ideas underpin ensuring population well-being through sustainable economic growth: achieving upper-middle income status through sustainable economic development; developing an education, healthcare, and social protection system that fully satisfies local demand and international standards; fostering a population-friendly environment; creating a just and modern state that serves the people; and ensuring the s.

58-62 16 16
KLASTERLAR - AHOLI FAROVONLIGINI TA’MINLASHNING YANGICHA USULI
Nilufar Rizayeva

Jahon iqtisodiyotida kechayotgan integratsiya jarayoni uning globallashuviga katta ta’sir ko’rsatmoqda. Bu bir tomondan qo’shimcha qiymat yaratishning transmilliy “zanjirini” ko’zda tutgan holda, ikkinchi tomondan ishlab chiqarish sohasida ham raqobatni kuchaytirmoqda

62-67 15 14
ENHANCING POPULATION WELFARE: HARNESSING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH AND THE DIGITAL ECONOMY THROUGH EFFECTIVE DIGITAL MARKETING STRATEGIES
Sitora Rakhmatova

Population welfare stands as one of the fundamental concerns for societies worldwide

67-69 25 23
BARQAROR IQTISODIY O’SISHNI TA’MINLASHDA O‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMIDA YERLANI SOLIQQA TORTISHNING AHAMIYATI VA O‘RNI
Аkmaljon Tursunov

Soliqlarni joriy etish, ularni undirish mexanizmini samarali shakllantirish va amaliyotga tadbiq etish, shuningdek, ushbu jarayonlarni yanada takomillashtirish kabi say-xarakatlar yigʼindisini soliq siyosati tartiblari tashkil etadi

70-72 15 16
AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASHDA MOLIYAVIY SIYOSATNING O'RNI
Muxammadali Temirov

Aholining hayot sifati iqtisodiyot va umuman jamiyat holatining asosiy ko'rsatkichidir. Hayot sifati ko'p jihatlarni o'z ichiga oladi, masalan, daromad darajasi, ta'lim, sog'liqni saqlash, uy-joy, xizmatlar va infratuzilma, shuningdek, atrof-muhit sifati va jamoat xavfsizligi

72-75 12 13
STARTAP EKO TIZIMINI YARATISHDA HORIJ TAJRIBASI. BELARUS DAVLATI MISOLIDA
Doston Turgunov

So’nggi 5 yillikda startaplar eko tizimi butun dunyo bo'ylab faol rivojlanib
kelmoqda

75-77 11 14
BARQAROR IQTISODIY O’SISHNI RAG’BATLANTIRISHDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASH TARTIBLARINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI
Sadokat Xalikchayeva

Jahonning iqtisodiy rivojlanishida soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar davlat byudjetining asosiy daromad manbai va davlat sektorining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini taʼminlashdagi asosiy dastak bo’lsa, soliq bazasi va uni aniqlash tartibi, mamlakat iqtisodiyotining kuzatiladigan muhim ko’rsatkichlardan biridir

78-80 18 13
BАRQАRORLIK MAQSADLARIGA ERISHISH IMKONIYATLАRI
Xulkarbonu Yokubjonova, Nilufar Soliyeva

Ayni damda aholi sonining keskin o'sib bormoqda. Yigirmanchi asrning o'rtalaridan boshlab dunyo aholining soni 3 baravarga ko'paydi

80-83 20 33
ПЛАТФОРМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Малика Акбарова

Мировая экономика сегодня переживает масштабную и ускоренную цифровую трансформацию, приводящую к созданию новых бизнес-моделей, инновационных продуктов и услуг, а также совершенно разных способов ведения бизнеса

ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМДА ЛОГИСТИКА ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Самариддин Махмудов

Логистика сектори мамлакат иқтисодиётининг умумий фаолиятида ҳал қилувчи роль ўйнайди

88-90 26 27
ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ АКТИВЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРШ
З Мухаммадиев, Б Боронов

Республикамизда қабул қилинган Харакатлар стрегияси ҳамда унинг асосида тасдиқланган давлат дастурларига мувофиқ иқтисодиётининг барча тармоқ ва соҳаларида кенг кўламдаги модернизациялаш жараёнлари амалга оширилмоқда

91-97 17 13
ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ ОШИРИШДА КРАУДСОРСИНГ АМАЛИЁТИДАН ФОЙДАЛАНИШ
Илхомжон Иброхимов

Ҳозирги иқтисодий вазиятда молиявий хизматлар бозорининг ривожланиш соҳаси иқтисодий фаолиятни қўллаб-қувватловчи банклар, ипотека банклари, шунингдек, қишлоқ хўжалиги ташкилотларини молиявий қўллаб-қувватловчи молия-кредит институтларининг мавжудлиги билан тавсифланади

97-99 18 18
БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ – АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИ ФАРОВОНЛИГИДИР
Шаҳло Жўраева

Мамлакатимизда олиб борилаётган сиёсатнинг бош мақсади юртимиз бўйлаб, жумладан, энг чекка ҳудудларда ҳам аҳоли турмуш даражасини яхшилаш, ҳамда муносиб турмуш шароитини таъминлашдир

100-103 26 18
ТИКУВ-ТРИКOТAЖ МAҲCУЛOТЛAРИНИНГ XAЛҚAРO CAВДOCИДA МAРКЕТИНГ CТРAТЕГИЯЛAРИДAН ФOЙДAЛAНИШ ЗAРУРИЯТИ
Фaрҳoд Дўстмирзаев

Ўзбекиcтoн Реcпубликacи иқтиcoдий иcлoҳoтлaрни чуқурлaштириш вa
иқтиcoдиёт oчиқлигини oшириш жaрaёнидa реcпубликaнинг жaҳoн
caвдocигa интегрaллaшувини вa импoрт oқилoнaлигини oшириш, тaшқи вa
ички бoзoрдa миллий ишлaб чиқaрувчилaр рaқoбaтбaрдoшлигини
тaъминлaш шaрoитлaрини ярaтиш дoлзaрб мaънo кacб этaди

103-106 14 19
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В САМАРКАНДСКОМ РЕГИОНЕ ЗА СЧЕТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Умида Носирова

Узбекистан уделяет пристальное внимание к развитию туризма на сегодняшний день. О чем свидетельствует, включение развитие туризма отдельной целью в стратегию развития Нового Узбекистана на 2022-2026 года

УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ,ЗАНЯТОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ирода Хувайдуллаева

Устойчивость экономики в целом рассматривается как непрерывное удовлетворение экономического развития и растущих потребностей населения, его устойчивый рост. Чем устойчивее и стабильнее развитие многих отраслей экономики, тем продолжительнее ее устойчивость

ЖАҲОН БОЗОРЛАРИДАГИ ОРГАНИК МАҲСУЛОТЛАР КОНЪЮНКТУРАСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ ВА АГРОСАНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ЭКСПОРТ ҲАЖМИНИ ОШИРИШДА ОРГАНИК СТАНДАРТИНИНГ РОЛИ
Элшод Хожиев

Бугунги кунда, Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) нинг органик қишлоқ хўжалиги — жаҳон тренди ҳисобланади

113-116 12 13
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ СУБСИЯДИЯЛАШНИ КЕНГАЙТИРИШ ОРҚАЛИ АҲОЛИ ФАРОВОНЛИГИ ЯХШИЛАШ ЙЎЛЛАРИ
Адхам Хатамов

Бугун жаҳонда глобал озиқ-овқат хавфсизлиги инқирози юз бераётганлиги ачнарли ҳақиқатдир

117-120 12 22
ЕР ОСТИ БОЙЛИКЛАРИНИНГ БЮДЖЕТ ТУШУМЛАРИ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ ЎРНИ
A Турсунбоев

Табиий ресурслар мамлакат иқтисодиётининг асосий таянчи бўлиб, ишлаб чиқариш ва экспорт фаолияти шароитида чекланган ресурслардан самарали фойдаланиш талаб қилинади

120-123 14 10
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СТОИМОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Анвар Усманов

Понятие и содержание категории необходимого продукта глубоко и всесторонне разработаны в экономической науке

СОЛИҚ ТАҲЛИЛИНИ ФИСКАЛ СИЁСАТ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ
Фахриддин Исаев

Солиқ таҳлили солиқ қонунлари ва қоидаларини шакллантиришда ҳал қилувчи роль ўйнайди

128-131 22 21
MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova

Iqtisodiyotning rivojlanishi tarixiga nazar tashlansa, moliya bozorini avvalambor insoniyat jamiyatida pulning paydo bo‘lishi va u bilan bog‘liq bozor munosabatlarini amalga oshirila boshlashidan shakllanishini ko‘rish mumkin

131-134 20 19
UNVEILING THE LEGAL FOUNDATIONS OF TAKAFUL: A COMPARATIVE EXPLORATION ACROSS KEY NATIONS
Behzodbek Abdurasulov

Takaful, often referred to as Islamic insurance, is a financial system that adheres to Islamic principles and provides a Sharia-compliant alternative to conventional insurance

135-139 28 25
DEVELOPMENT OF A MODEL FOR ACCOUNTING FOR FINANCIAL RESULTS IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF THE ADOPTION OF IFRS 15 “REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS” IN UZBEKISTAN
Nurillo Ablazov

Issues of improving the accounting of revenue, expenses and financial results are in the circle of interests of both the preparers of financial statements and their users.

139-143 29 25
MOLIYA TIZIMIDAGI YANGI YONDASHUVLAR
Sirojiddin Abrorov

Rivojlanib borayotgan moliya tizimi ko’plab inqirozlarga duch kelgan. Har bir inqiroz o’z o’rnida ko’plab xulosalar shakllantirish va xatolardan saboq chiqarish kabi tajbirani ortirishga xizmat qilgan

143-147 13 15
PROSPECT FOR THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET AND IMPROVING FINANCIAL LITERACY IN IPROVING THE WELFARE OF THE POPULATION
Farhod Askharov

The prospect for the development of the financial market and improving financial literacy holds great potential for enhancing the welfare of the population.

147-151 22 19
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATINI BAHOLASH USULLARI
Asliddin Burxonov

Bugungi kunda bozor iqtisodiyotini, jumladan, tijorat bank sektorini davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasini takomillashtirish zarurligi xolisona ta’kidlanmoqda

151-153 15 20
THE ROLE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT
Ibrohimjon Foziljonov

In our country, due to disruptions in the real sector of the economy and the financial market, there are difficulties in using modern instruments of the financial market to attract investment funds to enterprises

153-157 24 25
APPLICATION OF MACHINE LEARNING IN DETECTING LOAN DELINQUENCY: CASE STUDY OF MICROFINANCE INSTITUTION IN UZBEKISTAN
Olmas Isakov

The rise of the internet has revolutionized the way we live, work, and communicate. Alongside this digital revolution, a new phenomenon has emerged - big data

157-160 27 34
EXPLORING THE CREDIT TRABSFER SYSTEM IN TEACHING ENGLISH FOR ECONOMICS
Nigora Kurbonova

The credit module system is a method of teaching languages that is gaining popularity around the world

160-162 16 17
ЎЗБЕКИСТОНДА ИСЛОМ ИҚТИСОДИЙ ТАФАККУРИНИНГ ТАДРИЖИЙ РИВОЖЛАНИШИ
Равшан Абдуллаев

Юртимизда олиб борилаётган туб иқтисодий ислоҳотлар сўнгги беш-олти йил ичида ўзининг янги палласига кўтарилди

163-165 13 14
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH JARAYONIDA MOLIYAVIY SAVODXONLIK VA MOLIYAVIY TA'LIM DASTURLARINING AHAMIYATI
Xushnoza Mahmudova

Moliyaviy savodxonlik dasturlarini qabul qiladigan va amalga oshiradigan mamlakatlar soni yil sayin ortib bormoqda

165-168 11 14
THE CONCEPT OF REAL ESTATE AND THE THEORY OF ITS TAXATION
A Majidov

In the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Civil Code of the Russian Federation) there is a definition of the concept of "real estate".

168-170 14 15
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO’NALISHLARI
Matlab Nurmuxammedov

Hozirgi davrda dunyoda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar, jahon iqtisodiyotining globallashuvi, shuningdek xalqaro va mahalliy bozorlarda raqobatning keskinlashuvi tijorat banklarida innavatsion bank xizmatlarini rivojlantirish, takomillashtirish dolzarbligini ko‘rsatmoqda

170-172 18 14
TRENDS IN THE ADOPTION OF NEW DIGITAL PAYMENT PRODUCTS
Sherali Toshniyozov

Today, with the growth of e-commerce, new payment methods are emerging to meet the increasing demand for online transactions

173-177 39 32
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Ўғилой Абдулазизова

Финансовая инфраструктура играет важную роль в повышении уровня жизни населения, так как она обеспечивает эффективное функционирование финансовой системы страны и обеспечивает доступность финансовых услуг для всех слоев населения

РОЛЬ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
Олтин Ашурова, Акмал Амиркулов

Одним из основных элементов налоговой системы являются
налоговые льготы

ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Акрам Бердиев

Ҳозирги даврда дунёда юз бераётган ижтимоий-иқтисодий жараёнлар, жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви, шунингдек халқаро ва маҳаллий бозорларда рақобатнинг кескинлашуви тижорат банкларида лойиҳавий молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш долзарблигини кўрсатмоқда

183-186 22 19
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ
K Мухитдинова

Инвестиции играют непреложную роль в стимулировании и развитии промышленности, являясь надежным катализатором экономического роста и процветания

АҲОЛИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ БАНК КРЕДИТЛАРИ ОРҚАЛИ РИВОЖЛАНТИРИШ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН МУАММОЛАР
Абдижаббар Нурмухаммедов

Ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, хизмат кўрсатиш соҳасини молиялаштириш манбалари таркибида тижорат банкларининг кредитлари ўзига хос ва муҳим ўрин эгаллайди

189-193 19 18
РАҚАМЛАШТИРИШ СОҲАСИДА БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
Илхом Саттаров

Халқаро ва мамлакатимиз амалиётида бюджет ташкилотларини молиялаштириш ва маблағларнинг сарфланиши натижаси қанчалик самарадорлигини аниқлаш масаласи долзарб бўлиб ҳисобланади

194-196 12 15
СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ И ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Бахром Халиков, Исломбек Кимсанбоев

Управление государственными финансами строится на основе финансовой политики государства

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ АЙРИМ ФУНДАМЕНТАЛЬ МАСАЛАЛАРИ
Ш Хайриддинов

Мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг “Янги Ўзбе-кистон” деб номланган ўзига хос даврида ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларида, жумладан, мавжуд маблағлардан оқилона ва самарали фойдаланиш масаласига ҳам жиддий эътибор берилмоқда

199-202 25 16
МОЛИЯВИЙ ИНСТРУМЕНТЛАР МҲХС 9 СТАНДАРТИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ
Улуғбек Юнусов

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишни жадаллаштириш орқали хорижий инвесторларни зарур ахборот муҳити билан таъминлаш ва халқаро молия бозорларига кириш имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, ҳисоб ва аудит соҳалари мутахассисларини халқаро стандартлар бўйича тайёрлаш тизимини такомиллаштириш хозирги кунда долзарб масалалардан бири саналади

203-205 17 11
СОЛИҚЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ АҲАМИЯТИНИНГ ИЛМИЙ НАЗАРИЯСИ
Абдумалик Ирматов

Ривожланаётган мамлакатларнинг ўз қонунларини қўллаш қобилияти, солиқдан қочиш ва бўйин товлашнинг олдини олиш учун кучлироқ анти-қатарувчи қоидалар ва солиқ базасини кенгайтириш - буларнинг барчаси умумий солиқларни ошириш учун зарурдир

205-209 21 25
РОЛЬ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Мансур Караев

Исследование сложившейся в последние годы отечественной практики оценки показывает, что понятие «недвижимость» многие оценщики трактуют, как различного рода здания, строения, сооружения, квартиры и нежилые помещения

ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҲАЖМИНИ ОШИРИШДА ИСЛОМИЙ МОЛИЯ ИНСТРУМЕНТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ
Лазиз Сайдирасулов

Мамлакатимизда сўнгги йилларда жаҳон молия бозорининг таркибий қисми ҳисобланмиш ислом молия бозорини тадқиқ қилишга қизиқиш бениҳоя ортиб бормоқда

213-216 21 19
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГА ПРИ КРЕДИТОВАНИИ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Айзада Мамбетназарова

В настоящее время, когда мировая экономика сталкивается с беспрецедентными вызовами, сфера кредитования и оценки залогового имущества приобретает особую важность

SAVDO TASHKILOTLARIDA MAXSULOTLAR HISOBINI YURITISH JARAYONLARINI AXBOROT MODELLARI VA TIZIMLARINI ISHLAB CHIQISH
Abduxalil Maxmudov

Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalarining rivojlanishi juda dinamiklashgan. Biznes, moliyaviy va iqtisodiy faoliyatning deyarli har qanday sohasi uchun korxonalar ishini avtomatlashtiradigan va soddalashtiradigan maxsus dasturiy ta'minot mavjud

220-224 19 16
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Динара Миртурсунова

Развитие банковской системы играет значительную роль в формировании и укреплении конкурентоспособности экономики. Это важный механизм, который оказывает воздействие на разные аспекты экономики и способствует ее росту и устойчивости

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЦВЕТАНИЯ ЖИЗНИ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА: СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Мубина Ниязова

Узбекистан, страна, расположенная в Центральной Азии, имеет многообещающие перспективы для процветания своего населения

МОЛИЯ БОЗОРИДА ВАЛЮТА СИЁСАТИНИНГ BVAR МОДЕЛИ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР
Мухлиса Норбаева

Ҳар бир давлат учун валюта айрибошлаш курси режимини белгилаш муҳимдир

230-233 11 13
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рoмaн Пaнтин

Прoцеcc экoнoмичеcкoгo oбрaзoвaния нaпрaвлен нa фoрмирoвaние личнocти, нaвыкoв рaциoнaльнoгo взaимoдейcтвия c oкружaющими, прирoдoй, нaукoй, иcкуccтвoм и т.д.

ПУТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Равшан Каюмов, Вадим Галкин

В современных условиях развития экономики страны роль финансового рынка сложно переоценить, поскольку именно он позволяет осуществить преобразование имеющихся денежных накоплений в финансовые ресурсы для финансирования и кредитования бизнес-проектов и является одним из основных драйверов роста экономической мощи государства.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Н Рахимходжаева

Современный мир переживает несравненный рост цифровых технологий, который оказывает глубокое воздействие на все сферы нашей жизни

МАБЛАҒЛАРНИНГ МАҚСАДЛИ САРФЛАНИШИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ ИНСТИТУЦИОНАЛ МЕХАНИЗМЛАР
Кахрамон Абдурахманов

Бюджетлаштириш, молиялаштириш ва мақсадли харажатлар давлат молиясини бошқаришнинг асосини ташкил этувчи ўзаро боғланган компонентлардир

245-249 15 14
НОРАСМИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ ПАСАЙТИРИШ БЎЙИЧА СИНГАПУР ТАЖРИБАСИ
Ғайратжон Алимардонов

Қонунчиликка амал қилмасдан фаолият юритувчи ва солиқ тўлашдан бўйин товлайдиган фаолият билан тавсифланган норасмий иқтисодиёт кўплаб мамлакатларда иқтисодий ривожланиш, ижтимоий фаровонлик ва бошқарув учун жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда

249-251 15 12
СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИНИНГ КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИДАГИ ТАЪСИРИ
Аслиддин Исаев

Солиқ имтиёзлари Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлашда муҳим ўрин тутади.

252-255 15 15
IMPACT OF WORLD BANK PROJECTS ON HUMAN CAPITAL AND IMPLEMENTATION MECHANISMS
Nurali Rizakulov

The World Bank, established in 1944, has long been recognized as a beacon of international cooperation and development

255-259 22 22
ЎЗБЕКИСТОНДА СОЛИҚ МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Адҳам Очилов

Солиқларни тўлиқ бажариш билан боғлиқ вазиятда солиқ маъмуриятчилигининг роли фуқароларнинг жамият олдидаги мажбуриятларини бажаришлари учун қулайликлар яратиш билан чекланади

259-264 11 12
АҚШ МИСОЛИДА ТАЪЛИМ КРЕДИТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ
Акмал Расулов

Бугунги кунда талабаларни ўқиш имкониятлари кенгаймоқда, шу билан биргаликда таълим олишнинг тўлов-контракти асосида таълим олувчиларнинг сафи ҳам кенгайиб бормоқда

264-267 13 17
ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МОДЕЛЛАРИ
Нариманжан Содиқов

Анъанавий молиялаштириш моделлари, биринчи навбатда, давлат ажратмалари ва ўқув тўловларига таянади, кўпинча касбий таълимнинг хилма-хил ва ўзгарувчан эҳтиёжларини қондиришда етишмайди

267-271 18 16
ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ АКТИВЛАРИНИНГ ДАРОМАДЛИЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ
Камола Юлдашева

Мазкур йўналишлар доирасида белгиланган вазифаларни ҳал қилиш, биринчи навбатда, тижорат банклари активларининг даромадлилигини ошириш имконини беради

271-275 15 11
КЎЧМАС МУЛК ОБЪЕКТЛАРИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ МОҲИЯТИ
Усман Атақулов

Солиқларнинг иқтисодий моҳияти давлат билан юридик ва жисмоний шахслар ўртасида вужудга келувчи молиявий муносабатлар орқали характерланади

276-278 19 17
ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Абдурашид Кадыров, Бахтиёр Маъмуров

Развитые страны мира характеризуются доминированием в экономике сферы услуг и появлением на их базе информационных технологий

БАРҚАРОР ТУРИЗМ КОНЦЕПЦИЯСИ ВА УНИНГ АФЗАЛ ЖИҲАТЛАРИ
Абдумалик Абдувоҳидов

Барқарор ривожланиш деганда мавжуд ресурслардан фойдаланишда, уларнинг истеъмолида келгуси ривожланиш эҳтиёжларини инобатга олиш ва бунда оқилона ёндашувни қарор топтириш тушунилади

282-284 14 13
ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ҲУДУДЛАРИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИДА ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАР АҲОЛИСИНИНГ РОЛИ
Зулхумор Тожиева, Камола Оманова

Аҳоли сони динамикаси кўрсаткичлари маълум бир ҳудуд аҳолисининг вақт ичидаги ҳаракатини, унинг ўсиши, барқарорлашуви ва камайишини, ушбу ривожланишнинг асосий тенденцияларини аниқлаш имконини беради.

285-289 21 14
ҲУДУДЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КЛАСТЕР МЕХАНИЗМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА
Алия Ахмедиева, Нодира Рахимходжаева

Кластер сиёсати ва амалиёти соҳасидаги жаҳон тажрибасини ўрганиш барқарор иқтисодий ўсиш ва минтақаларнинг ижтимоий ривожланишига ҳисса қўшган муваффақиятли стратегиялар, воситалар ва механизмларни аниқлаш имконини беради

289-293 18 15
HUDUDLAR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA’MINLASHDA INVESTITSIYALARNI AHAMIYATINI OSHIRISH
O Meyliev, K Gofurova

Bugungi kunda mamlakat barqaror iqtisodiy o‘sish orqali aholi farovonligini ta’minlash uchun muayyan hududlarning iqtisodiy-moliyaviy tizimini tadqiq qilish, ichki va tashqi omillari tahlili asosida xulosa va amaliy takliflar berish ustuvor vazifadir

293-296 14 14
МИНТАҚАЛАР ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСИДА МАҚРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР
Ферузахон Холбекова, Дилмурод Рахимжонов

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш ижтимоий-иқтисодий сиёсатнинг устувор вазифаларидан бири - бу ишлаб чиқариш корхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш, ташқи ва ички бозорлар учун сифатли, рақобатбардош маҳсулотларни истеъмолчиларга ўз вақтида етказиб бериш ва сотишда замонавий савдо хизматларини ташкил қилиш ҳамда ушбу хизмат имкониятларидан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади

296-297 14 14
KICHIK SHAHARLARDA AGROSANOAT MAJMUINI RIVOJLANISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)
Pahlavon Qurbonov

Mustaqillik yillarida qishloq manzilgohlarida sanoat (asosan yengil va oziq ovqat) tarmoqlarini rivojlantirish va shu asosda yangi ish o‘rinlarini tashkil qilish, qishloqlarni toza ichimlik suvi, tabiiy gaz, transport va boshqa infratuzilma shaxobchalari bilan ta’minlanishini yanada yaxshilash maqsadida keng ko‘lamli islohatlar amalga oshirilmoqda

298-301 13 15
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ФАКТОРЫ ЕЁ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Риммa Юнуcoвa

нacтoящее время, неcмoтря нa дocтaтoчнo глубoкую прoрaбoтaн-нocть нaучнoгo aппaрaтa экoнoмичеcкoй безoпacнocти, прoдoлжaет aктуaльным ocтaвaтьcя ряд теoретичеcкиx вoпрocoв ее oбеcпечения

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Санобар Ахмедова

Сегодня опыт многих развитых и ведущих стран мировой экономики наглядно доказывает, что производство конкурентоспособной продукции и доступ к мировым рынкам, прежде всего, последовательное реформирование экономики, структурные изменения и углубление ее диверсификации, могут быть реализованы

ҲАЛҚАРО ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ МАКРО ВА МИКРОИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ РОЛИ
Ирода Камилова

Инвестициялар иқтисодиётни ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга

309-314 15 19
РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН)
Эшнозор Соатов, Хасанбек Эргашев

Вопрос о цифровизации экономики Узбекистан является наиболее актуальным.

MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA BIZNESNI KENGAYTIRISHGA QARATILGAN MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI
Nafosat Sharopova

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan biznes landshaftida raqobat kurashida oldinda bo‘lish iste’molchilarning xohish-istaklari, bozor dinamikasi va rivojlanayotgan tendentsiyalarni tizimli va tezkor o‘rganishni talab qiladi

319-322 21 18
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Соҳибжон Топилдиев, Дилноза Одилова

Один из самых актуальных задач в развитии и модернизации нынешней экономики страны, является привлечения зарубежных инвестиции в различные сферы экономики, действующая политика нацелена в построении государство с высокой экономикой, где именно привлечения зарубежных инвестиции составляют в этом большую ключевую роль

ҲУДУДЛАРДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ
Бахтиёр Маъмуров

Ҳозирги кунда жаҳон миқёсида коронавирус инфекцияси пандемиясига қарши мисли кўрилмаган чора-тадбирлар кўрилмоқда, жумладан, одамлар ҳаракатини чеклаш ва тадбиркорлик субектлари фаолиятини тўхтатиш

326-329 20 15
МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ТЕХНИК МАСАЛАЛАРИ
Айбек Закимов

Қорақалпоғистон Республикаси иқтисодиёти, жумладан аграр соҳасида амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳатлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки қўлга киритилаётган ютуқ ва мувоффақиятларнинг асосида иқтисодиётни модернизациялаш ва хўжалик юритишнинг янги ва замонавий шакллларининг ҳам ўрни ва аҳамияти тобора ортиб бормоқда

329-333 15 18
MEHMONXONA BIZNESINI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING OBYEKTIV ZARURATI
Dilrabo Mardonova

Mehmonxona biznesini tashkil etish va rivojlantirishning obyektiv zarurati so‘nggi yillarda mehmondo‘stlik xizmatlariga talab ortib borayotganligi sababli tobora ko‘proq namoyon bo‘lmoqda

333-337 129 36
SAMARQAND VILOYATIDA MAISHIY XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI SAMARADORLIGINI BOSHQARISH OMILLARI
Nafisa Muradullayeva

Bizga ma’lumki, bugungi kunda mamlakatimiz kundan- kunda rivoglangan mamlakatlar qatoriga kirib bormoqda

337-340 14 15
KICHIK SANOAT ZONALARI HUDUDLARNI RIVOJLANTIRUVCHI IQTISODIY TIZIM SIFATIDA (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)
Ozoda Sakiyeva

Rivojlangan davlatlardagi singari mamlakatimiz va uning hududlarini rivojlantirishning hozirgi bosqichidagi davlat siyosatining ustuvor vazifasi mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ichki va tashqi bozordagi mavqeini tiklash va mustahkamlash, ishlab chiqarishni jadal rivojlantirish va ko‘lamini oshirish hamda uning samaradorligini oshirishdan iborat

340-344 29 26
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITIES OF TAX AUTHORITIES IN FOREIGN COUNTRIES
Damir Abdulov

In the institutional architecture of the tax administration system of any country, an important place belongs to the structure and hierarchy of tax authorities

344-347 19 16
MINTAQA XIZMAT KO‘RSATISH SOHALARI KO‘RSATKICHLARINI ISTIQBOLDA RIVOJLANTIRISHNING EKONOMETRIK MODELI
Umirzoq Sattarov

Mintaqa infratuzilma tarmoqlari, xususan, xizmat ko‘rsatish sohalari murakkab jarayon hisoblanadi

347-350 9 16
TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDIY DAROMADLARNI OSHIRISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI
Sohiba Yunusova

Hozirgi globallashuv davrida turizm sohasi qo‘llab-quvvatlash uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lgan tarmoqlardan biriga aylanib ulgurdi

351-353 17 15
SOME ISSUES OF THE USE OF GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEMS IN INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
Zulkhumor Fazliddinova

Accelerating the development of the state and society, creating favorable living conditions for the population, a comprehensive and in-depth study of the real situation in places, the use of new technologies in accordance with the demand of the time leads to an improvement in lifestyle

354-357 17 13
EFFECTIVE USE OF NATURAL TOURISM RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN UZBEKISTAN
Mukhriddin Rabbimov

Currently, the contribution of tourism to the world economy is increasing every year, and it has entered the ranks of the most important macroeconomic sectors.

357-360 20 19
ҲУДУДЛАР ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШДА САМАРАЛИ ИННОВАЦИОН-ИНВЕСТИЦИОН СИЁСАТНИНГ ЎРНИ
Дилнавоз Абдиева

Ўзбекистонда бозор муносабатларининг шаклланиши ва ривожланиши иқтисодиёт тармоқларининг барча соҳалари ва йўналишларида иқтисодий эркинликни таъминлашни талаб этади

361-364 14 12
ҲУДУДЛАРДА ҚУЛАЙ ТАДБИРКОРЛИК МУҲИТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ
Муаззам Баҳриддинова

Иқтиcoдий иcлoҳoтлapнинг чyқypлaшyви шapoитидa тaдбиpкopлик тyзилмaлapи caмapaли фaoлияти вa фaoл тaдбиpкopликнинг тaъминлaниши yлap тapaққиёти жapaёнидaги тaвaккaлчиликлapни caмapaли бoшқapишни тaлaб этaди.

365-367 10 19
РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РОСТА
Мадина Сайфуллаева

Строительство – одна из ведущих отраслей экономики любой страны мира.

БАРҚАРОР МИНТАҚАВИЙ РИВОЖЛАНИШ УЧУН СТРАТЕГИК РЕЖАЛАШТИРИШ
Бахтиёр Мустафаев

Стратегик режалаштириш кенг қамровли ва такрорланувчи жараён бўлиб, у минтақанинг узоқ муддатли истиқболларини белгилаш, унинг кучли, заиф томонлари, имкониятлари ва таҳдидларини аниқлаш ҳамда барқарор иқтисодий ривожланишга эришиш стратегияларини шакллантиришни ўз ичига олади

371-375 16 14
ИНСОН КАПИТАЛИ МИНТАҚАНИ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА
Мадина Нуманова

Ҳозирги вақтда инсон капитали иқтисодий ривожланиш омилларидан бирига айланиб бормоқда

375-378 11 19
ҲУДУДИЙ САНОАТ АГЛОМЕРАЦИЯЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ
Акмал Рахимбаев

Жаҳон мамлакатларида амалга оширилае тган саноати сие сатининг асосии и у налишлари инновацион технологияларини қу ллаш, ҳудудларда саноат комплекслари ва маҳаллии кластерлар фаолиятини рақобатбар-дошлигини ошириш билан бирга глобал қу шилган қии мат занжирига самарали интеграциясини таъминлашга эришишдан иборатдир

378-382 15 18
ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИГА ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ ЗАРУРЛИГИ
Зироат Тошева

Сўнгги йилларда қулай инвестиция муҳитини яратиш давлатимиз иқтисодий сиёсатининг марказий масалаларидан бири бўлиб ҳисобланмоқда

382-385 16 18
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Бехруз Усманов

Сегодня в стране уделяется достаточно немало внимания эффективному использованию муниципальной собственности, так как муниципальная собственность может служить, как фактор экономического развития регионов

RENEWABLE ENERGY SOURCES AS A FACTOR IN REGIONAL ECONOMIC GROWTH
Mufassal Islomova, Munira Artikova

Hydrogen and fusion energy show promise, as solutions to the energy crisis

388-389 18 14
THE ROLE OF YOUTH IN THE MIGRATION PROCESS IN UZBEKISTAN
Zulfiya Adilova, Kamoliddin Gulmurodov

Potential young people play an important role in the management of the state and society, business development and the development of the entire industry

390-392 16 18
ИЖТИМОИЙ СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА АҲОЛИНИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ
Гуляр Касимова

Жаҳон амалиётида аҳолининг турмуш даражаси ва турмуш сифатини баҳолаш учун жорий харажатлар миқдоридан фойдаланилади

392-396 16 11
ВЛИЯНИЕ МЕЖПОКОЛЕННЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СЕМЬИ
Хафиза Мамадалиева

В современных условиях вопросы внутрисемейного перераспределения ресурсов между поколениями имеют возрастающее значение

ЎЗБЕКИСТОНДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚАМАЙТИРИШ: ИСЛОҲОТЛАР ВА НАТИЖАЛАР
Обиддин Юлдашев, Нуриддин Жавлиев

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан 2020 йил 24 январда илк маротаба Ўзбекистонда “камбағалликни қисқартириш” категориясига нисбатан ёндашувнинг баён қилиниши мамлакатимизда мазкур категориянинг долзарблик касб этишини ифодалаб бермоқда

400-402 28 18
O‘ZBEKISTONDA AHOLINING REAL DAROMADLARI VA UNI OSHIRISHNING IMKONIYATLARI
Zuxra Abduraxmanova

Har bir mamlakat har qanday siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy xarakatlarni joriy etish va ularni amaliyotga tatbiq etishdan maqsadi, aholi turmush darajasini oshirish, ularning manfaatlarini ko‘zlash va oxir oqibat mamlakatda iqtisodiy o‘sishga erishishdir.

403-405 27 23
O‘ZBEKISTONDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI OSHIRISHDA TURIZMNING TUTGAN O`RNI
Noilaxon Abdullabekova

Hozirgi kunda har qaysi davlat uchun muhim bo`lgan masalalardan biri aholi turmush darajasini oshirish hisoblanadi

406-407 18 11
MAMLAKAT MILLIY BRENDINI SHAKLLANTIRISH VA TARG‘IB QILISHDA INSON KAPITALINING AHAMIYATI VA AHOLI FAROVONLIGINI TA'MINLASH ZARURIYATI
Nargiza Achilova

Milliy brend xalqaro maydonda milliy manfaatlarni ilgari surish, siyosiy suverinitetni saqlab qolish, boshqa mamlakatlar bilan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy munosabatlarini belgilashning ilg‘or mexanizmi sifatida namoyon bo‘lib, uni yaratish va targ‘ib qilishga bo‘lgan talab kun sayin ortib bormoqda

408-412 17 16
AHOLI HAYOT SIFATINI OSHIRISHDA KO‘P QAVATLI TUROR-JOY MAJMUALARIGA XIZMAT KO‘RSATISHNI TASHKIL ETISH YO`NALISHLARI
Berdaq Bauetdinov

Shahar jadal rivojlanayotgan tizimdir. Shahar erlarining taqchilligi va qimmatligi undan foydalanish samaradorligini oshirish zarurligi masalasini ko‘taradi

413-415 23 18
RIVOJLANAYOTGAN MOLIYA BOZORLARINING ZAMONAVIY HOLATI
Abdulaziz Erkaboyev

Ma’lumki, rivojlanayotgan moliya bozorlari (emerging markets) deganda AQSH, Yevropa va Yaponiya kabi mamlakatlarning yetuk moliya bozorlari (advanced markets) darajasiga hali yetmagan, biroq ularga yaqin bo'lgan Xitoy, Hindiston va Braziliya kabi mamlakatlarning bozorlari kiradi

415-418 13 11
AHOLI TURMUSH DARAJASI VA UNI O‘ZBEKISTONDA OSHIRISHNING ISTIQBOLLI IMKONIYATLARI
Faxriddin Maxmudov, Nilufar Mirsalixova

Ma’lumki yangi O‘zbekiston respublikasida aholi turmush darajasini oshirish va uning farovonligini yanada mustahkamlash davlat siyosatining bosh masalasi hisoblanadi

419-422 18 13
AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASHDA YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASINING O`RNI VA AHAMIYATI
Aminjon Mardonov

Yangi O‘zbekistonning rivojlanish ko‘rsatkichlari tom maʼnoda aholi daromadlari va turmush tarziga hamda farovonlik darajasiga hamohangdir

422-424 18 22
AHOLI TURMUSH DARAJASI VA UNI O‘ZBEKISTONDA OSHIRISHNING ISTIQBOLLI IMKONIYATLARI
Asrorjon Ilyosov, Saidafzal Maxkamov

Aholining turmush darajasini oshirish mamlakatimiz O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy maqsadidir. Mustaqillik yillarida yurtimizda aholi turmush darajasini yaxshilash borasida qator natijalarga erishildi

424-427 57 20
BARQAROR IQTISODIY O‘SISH SHAROITIDA TURIZM VA AHOLIGA HIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RAQAMLASHTIRISH OMILLARI
Sayyora Ismailova

Bugungi kunda raqamli marketing – raqamli kanallar orqali mahsulotlar va xizmatlarni tahlil qilish va ilgari surish omillarina hisoblanadi

427-429 9 14
AHOLI DAROMADLARIGA INFLYATSIYANING TA`SIRI VA UNI KAMAYTIRISH YO`LLARI
Atabek Isayev

Iqtisodiyotda aholi muhim iqtisodiy kategoriya hisoblanadi

430-432 17 19
TOSHKENT VILOYATI BOLALAR O‘LIMIDA IJTIMOIY SOHALAR TIZIMINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
Nizomiddin Jaloliddinov

Ijtimoiy sohalar tizimi juda keng qamrovli bo’lib, u o’z ichiga ta’lim, sog’liqni saqlash, ilm-fan va madaniyat, sport kabi ko’plab soha va yo’nalishlarni qamrab oladi.

433-435 10 13
NOGIRONLIGI MАVJUD SHАXSLАR BАNDLIGINI TА’MINLАSH – TURMUSH DАRАJАSINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI SIFАTIDА
Аlim Shoyev

Iqtisodiyot nazariyasi nuqtai nazaridan bozor iqtisodiyoti sharoitida aholining ijtimoiy nochor qatlamlaridan biri bu nogironligi mavjud shaxslar hisoblanadi

436-439 20 19
АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИ ҲОЛАТИНИНГ ТАҲЛИЛИ
Ситора Абдуллаева

Бугунги кундa республикaдa олий тaълим тизимини ривожлaнтириш, олий тaълим муaссaсaлaри илмий сaлоҳиятини мустaҳкaмлaш, фaн, тaълим вa ишлaб чиқaриш интегрaциясини кучaйтириш, илмий-тaдқиқот фaолияти сaмaрaдорлигигa эришиш, тaълим сифaтини оширишнинг муҳим омили ҳисоблaнгaн олий тaълим муaссaсaлaри ресурс сaлоҳиятини ривожлaнтириш вa рaқобaтбaрдошлигини оширишгa aлоҳидa aҳaмият қaрaтилмоқдa.

439-443 15 13
КАМБАҒАЛЛИК - ИҚТИСОДИЙ-ИЖТИМОИЙ ТЕНГСИЗЛИКНИНГ АСОСИЙ САБАБЛАРИДАН БИРИ. ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЁНДАШУВИ ВА ТАЖРИБАСИ
Нуриддин Жавлиев

Қайд этиш лозим, макроиқтисодий мувозанатни таъминлашнинг муҳим жиҳатларидан бири – бу иқтисодий инқирозлар даврида барқарорликни таъминлашга муваффақ бўлишдир

444-447 22 13
ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ УЗБЕКИСТАНА
Муфассал Исломова

Многие страны, в том числе и Узбекистан, полагаются на иностранный капитал для своего экономического развития

АГРАР СОҲАНИ ИНТЕНСИВ РИВОЖЛАНТИРИШ – АҲОЛИ ФАРОВОНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ
Файзулло Кўчқаров

Жаҳон иқтисодиётида аграр соҳа озиқ-овқат, даромад ва бандликнинг асосий манбаи ҳисобланади

449-452 15 12
ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ БИЛАН БОҒЛИҚ СУҒУРТА РИСКЛАРИ
Махмуд Муятдинов

Тадбиркорлик рискларини (таваккалчиликларни) таснифлашнинг мураккаблиги уларнинг турли-туманлигида

452-455 13 13
АЖРИМЛАРНИНГ АҲОЛИ ТУРМУШ ФАРАВОНЛИГИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ
Муаззам Сабирова

Оила деб, аталмиш муқаддас макон, “оила қасри”нинг мустаҳкамлиги шу қасрнинг пойдевори бўлмиш никоҳ олди омиллари хусусиятларига, уларнинг қай даражада тўғри ва мустаҳкам қўйилишига боғлиқ

456-458 15 15
ЁШЛАР БАНДЛИГИ ЖАМИЯТ ФАРОВОНЛИГИ ОМИЛИ СИФАТИДА
Муҳаббат Асқарова

Турли оила муҳитида, турли қатламга оид ёш йигит-қизлар бор. Уларнинг барчаси ҳам тўла -тўкис билим олиш ва иш ўрнига эга деб ҳисоблаб бўлмайди

459-460 12 21
АУДИТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Жарылкап Урдабаев

Аудит в высших учебных заведениях имеет первостепенное значение для обеспечения финансовой ответственности, поддержания общественного доверия и обеспечения прозрачности использования ресурсов.

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
О Хайдаров

В мировой практике под агроэкотуризмом понимается деятельность по организации отдыха и досуга туристов в сельской местности или в малых городах с предоставлением услуг гостеприимства в частном секторе с возможностью трудового участия, ориентированная на использование природно- рекреационных, культурно-исторических, социально-этнографических и других ресурсов, традиционных для данной местности

КАПИТАЛ ЗДОРОВЬЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Сабина Холбаева

Ресурс здоровья – это, основа и условие функционирования человеческого капитала, как на уровне индивида, коллектива (группы), так и на уровне общества (государства).

АҲОЛИ ФАРОВОНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ИНСОН КАПИТАЛИНИНГ АҲАМИЯТИ
Зафар Хужанов

Инсон капитали тушунчаси ижтимоий-иқтисодий категория сифатида ХХ асрнинг 60-йилларида муомалага киритилган

471-473 15 14
АҲОЛИНИНГ ИЖТИМОИЙ ФАРОВОНЛИГИ ОШИРИШДА ФУҚАРОЛАРНИНГ ДАВЛАТ ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИДА МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ
Ғайратжон Ўринбоев

Сўнги йилларда мамлакатимиз давлат молиясини бошқариш тизимининг барча босқичларида, хусусан давлат молиявий назорати ва ички аудитини амалга оширишда кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилаётган бўлсада, тизимда қатор камчиликлар сақланиб қолмоқда

474-477 15 14