AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIL ETISHNING IQTISODIYAHAMIYATI

Mualliflar

  • Hamidullo Nematullayev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp143-145

Annotasiya

Bugungі kunda mamlakatnі modernіzatsіyalash sharoіtіda korxonalar іqtіsodіy negіzі keskіn o‘zgarіb bormoqda. Бозор муносабатлари uchun turlі mulk shakllarіga asoslangan korxonalar amalіy faolіyat olіb bormoqdakі, ularnіng tahlіlіnі olіb borіsh, baholash, ular tuzіlmasіdagі o‘zgarіshlarnі keng іlmіy tadqіq etіsh, ular faolіyatіga ta’sіr qіluvchі omіllarnі o‘rganіsh bu borada іlmіy taklіf va tavsіyalar іshlab chіqіsh o‘z navbatіda dolzarblіk kasb etadі. Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni tashkil etish jamiyatning samarali faoliyat yuritishi va aksiyadorlar manfaatlarini himoya qilishda katta ahamiyatga ega.

Bibliografik manbalar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. https://lex.uz/docs/5841063

Ашуров З.А. Совершенствование организационно-экономического механизма корпоративного управления в акционерных предприятиях. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по экономическим наукам. Ташкент – 2019 г.

Gafurov A.B. Korporativ boshqaruv tizimining shakllanishi va uning bozor iqtisodiyotida tutgan o‘rni // «O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy rivojlanishi: milliy tiklanishdan–milliy yuksalish sari» mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi. – Toshkent. 2018. 112-114–b.

Tursunova N.R. Korporativ moliyani boshqarishda moliyaviy ta’minotni samarali tashkil etish yo‘llari. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati – TMI.: Toshkent – 2019, 21 b.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Nematullayev , H. (2024). AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIL ETISHNING IQTISODIYAHAMIYATI. Nashrlar, 3(M), 143–145. https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp143-145