XALQARO MOLIYAVIY HISOBOTNING EVOLYUTSIYASI

Mualliflar

  • Dilshod Mirzayev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp137-141

Annotasiya

Ko‘p yillar davomida XMHdan foydalanishning amaliyoti shuni ko‘rsatadiki iqtisodiy sohadagi uzoq muddatli (davomli) jarayon sifatida tavsiflaydi. Shu sababli ushbu jarayonni tizimli ko‘rib chiqish uning rivojlanishi bo‘yicha tadqiqotlarni ham o‘z ichiga oladi. Tarixiy usulning funktsional texnikasi ko‘rib chiqilayotgan jarayonning rivojlanish bosqichlarini (davrlarini) aniqlashni o‘z taqozo etadi. Ya’ni, ko‘rib chiqilayotgan uzoq muddatli jarayonni tegishli xronologik davrlarga shartli ravishda ajratishga asoslangan tartibli tizimlashtirish, belgilangan davrlashtirish mezoniga qarab, ma’lum bir o‘ziga xos xususiyatlar bilan tavsiflanadi.

Bibliografik manbalar

Родченков М.В. Проблемы трансформации национальных учётных систем под эгидой МСФО и их влияние на стоимость учётного процесса // Вестник Московского университета. – Серия 6. Экономика. – 2022. – вып. 3. – С. 22–42.

.Рожнова О. В. Развитие МСФО: проблемы и пути их решения в условиях цифровизации // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2019. – Т. 15. – № 3. – С.27-37.

Соловьева О.В. Международные стандарты финансовой отчетности. Концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности [Текст] / О.В. Соловьева. — М. : Эксмо. — 2010. — 288 с.

Mirzayev D. A., Arzikulov S. D., Vahobova G. I. Axborot tizimlarini g‘aznachilikda qo‘llashning xorijiy tajribalari //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 3. – С. 624-628.

Хорин А.Н., Бровкин А.В. Цели и особенности анализа интегрированной отчетности, корпоративного капитала и комплексной результативности бизнес-процесса // Креативная экономика. – 2018. – Том. 12 – № 4 – С. 499–512.

Mirzayev D. A. Bank sektorini raqamlashtirish tushunchasi, mohiyati va bosqichlari //Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining tutgan o‘rni. – 2023. – Т. 1. – №. 1.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Mirzayev , D. (2024). XALQARO MOLIYAVIY HISOBOTNING EVOLYUTSIYASI. Nashrlar, 3(M), 137–141. https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp137-141