BARQAROR IQTISODIY O’SISHNI RAG’BATLANTIRISHDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASH TARTIBLARINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Mualliflar

  • Sadokat Xalikchayeva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp78-80

Annotasiya

Jahonning iqtisodiy rivojlanishida soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar davlat byudjetining asosiy daromad manbai va davlat sektorining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini taʼminlashdagi asosiy dastak bo’lsa, soliq bazasi va uni aniqlash tartibi, mamlakat iqtisodiyotining kuzatiladigan muhim ko’rsatkichlardan biridir

Bibliografik manbalar

Jo’rayev A., Shirinov S., Soliq statistikasi va prognozi: O’quv qo’llanma/ O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rtamaxsus ta’limvazirligi; T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2015. –392b.

Худойқулов С.К., «Молия ва солиқлар»: Дарслик. –Т.:“IQTISODIYOT”, 2020. – 554 б.

Vahobov A.V., Jo’rayev A.S., Soliqlar va soliqqa tortish: Oliy o’quv yurtlari talabalari uchun darslik / O’zR oliy va o’rta-maxsus ta’lim vazirligi, Toshkent Moliya in-ti, –Toshkent: Sharq, 2009. - 448 b

Қурбoнoв З.Н., “Coлиқ ҳиcoби вa aудитининг нaзaрий вa мeтoдoлoгик acocлaри” диc. И.ф.д. Тoшкeнт:. БМA, 2008. 272 б.;

Рaджaпoв У., “Ўзбeкиcтoн иқтиcoдиётини эркинлaштириш шaрoитидa coлиқ тизимини тaкoмиллaштириш” и.ф.н. илмий дaрaжacи oлиш учун ёзилгaн диcc. Aфтoрeфeрaти. –Т:-2006. 9-б.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xalikchayeva, S. (2023). BARQAROR IQTISODIY O’SISHNI RAG’BATLANTIRISHDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASH TARTIBLARINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI. Nashrlar, 1(1), 78–80. https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp78-80